Artikolu 17

Dritt g─žal t─žassir (ÔÇťdritt li wie─žed jintesaÔÇŁ)

 • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jikseb ming─žand il-kontrollur it-t─žassir ta’ data personali dwaru ming─žajr dewmien ┼╝ejjed u l-kontrollur g─žandu l-obbligu li j─žassar data personali ming─žajr dewmien ┼╝ejjed jekk tkun tapplika wa─žda minn dawn ir-ra─íunijiet li ─íejjin:
  • (a) id-data personali ma tkunx g─žadha me─žtie─ía fir-rigward tal-g─žanijiet li g─žalihom tkun in─íabret jew ─íiet ippro─őessata mod ie─žor id-data;
  • (b) is-su─í─íett tad-data jirtira l-kunsens li fuqu huwa bba┼╝at l-ippro─őessar skont l-Artikolu┬á6(1)(a) jew l-Artikolu 9(2)(a) u fejn ma jkun hemm l-ebda ra─íuni legali g─žall-ippro─őessar;
  • (c) is-su─í─íett tad-data jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar skont l-Artikolu 21(1) u ma jkun hemm l-ebda ra─íuni le─íittima prevalenti g─žall-ippro─őessar, jew is-su─í─íett tad-data jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar skont l-Artikolu 21(2);
  • (d) id-data personali tkun ─íiet ippro─őessata illegalment;
  • (e) id-data personali tkun trid tit─žassar biex ikun hemm konformit├á ma’ obbligu legali fil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žalih huwa so─í─íett il-kontrollur;
  • (f) id-data personali tkun in─íabret fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi tas-so─őjet├á tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1).
 • Fejn il-kontrollur ikun ippubblika d-data personali u ji─íi obbligat skont il-paragrafu 1 li j─žassar id-data personali, il-kontrollur, b’kont me─žud tat-teknolo─íija disponibbli u l-ispi┼╝a tal-implimentazzjoni, g─žandu jie─žu passi ra─íonevoli, inklu┼╝i mi┼╝uri tekni─ői, biex jinforma lill-kontrolluri li jkunu qeg─ždin jippro─őessaw id-data personali, li s-su─í─íett tad-data talabhom i─žassru kwalunkwe konnessjoni g─žal dik id-data personali, jew koppja jew replika tag─žha.
 • Il-paragrafi 1 u 2 ma g─žandhomx japplikaw sakemm dak l-ippro─őessar jkun me─žtie─í:
  • (a) g─žall-e┼╝er─őizzju tad-dritt tal-libert├á ta’ espressjoni u informazzjoni;
  • (b) g─žal konformit├á ma’ obbligu legali li je─žtie─í ippro─őessar skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žaliha jkun so─í─íett il-kontrollur jew g─žat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-e┼╝er─őizzju tal-awtorit├á uffi─őjali mog─žtija lill-kontrollur;
  • (c) g─žal ra─íunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-sa─ž─ža pubblika f’konformit├á mal-punti (h) u (i) tal-Artikolu┬á9(2) kif ukoll mal-Artikolu┬á9(3);
  • (d) g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika skont l-Artikolu┬á89(1) sa fejn id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 x’aktarx ikun ser jag─žmel impossibbli jew ixekkel serjament il-ksib tal-objettivi ta’ dak l-ippro─őessar; jew
  • (e) g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali.