Artikolu 88

Ippro─őessar fil-kuntest tal-impjiegi

  • L-Istati Membri jistg─žu, bil-li─íi jew bi ftehimiet kollettivi, jipprevedu regoli aktar spe─őifi─ői biex ti─íi ┼╝gurata l-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fir-rigward tal-ippro─őessar ta’ data personali ta’ impjegati fil-kuntest tal-impjiegi, b’mod partikolari g─žall-finijiet tar-rekluta─í─í, it-twettiq tal-kuntratt tax-xog─žol, inklu┼╝ it-twettiq tal-obbligi stipulati bil-li─íi jew bi ftehimiet kollettivi, il-─íestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xog─žol, l-ugwaljanza u d-diversit├á fil-post tax-xog─žol, is-sa─ž─ža u s-sikurezza fil-post tax-xog─žol, il-protezzjoni tal-proprjet├á ta’ min i─žaddem jew il-klijent u g─žall-finijiet tal-e┼╝er─őizzju u t-tgawdija, fuq ba┼╝i individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u benefi─ő─őji relatati mal-impjieg, u g─žall-fini tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg.
  • Dawk ir-regoli g─žandhom jinkludu mi┼╝uri xierqa u spe─őifi─ői biex jissalvagwardjaw id-dinjit├á tal-bniedem tas-su─í─íett tad-data, l-interessi le─íittimi u d-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari fir-rigward tat-trasparenza tal-ippro─őessar, it-trasferiment ta’ data personali fi grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta u s-sistemi ta’ monitora─í─í fil-post tax-xog─žol.
  • Kull Stat Membru g─žandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispo┼╝izzjonijiet tal-li─íi tieg─žu li jadotta skont il-paragrafu 1, sal-25 ta’ Mejju 2018 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.