Artikolu 47

Regoli korporattivi vinkolanti

 • L-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti g─žandha tapprova regoli korporattivi vinkolanti f’konformit├á mal-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza stabbilita fl-Artikolu 63, dment li dawn:
  • (a) ikunu legalment vinkolanti u japplikaw g─žal, u jkunu infurzati minn, kull membru kkon─őernat tal-grupp ta’ impri┼╝i, jew il-grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta, inklu┼╝i l-impjegati tag─žhom;
  • (b) espressament jikkonferixxu drittijiet infurzabbli lis-su─í─íetti tad-data fir-rigward tal-ippro─őessar tad-data personali tag─žhom; u
  • (c) jissodisfaw ir-rekwi┼╝iti stipulati fil-paragrafu 2.
 • Ir-regoli korporattivi vinkolanti msemmija fil-paragrafu 1 g─žandhom jispe─őifikaw tal-anqas:
  • (a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta u ta’ kull wie─žed mill-membri tieg─žu;
  • (b) it-trasferimenti tad-data jew is-sett ta’ trasferimenti, inklu┼╝i l-kategoriji ta’ data personali, it-tip ta’ ppro─őessar u l-g─žanijiet tieg─žu, it-tip ta’ su─í─íetti tad-data affettwati u l-identifikazzjoni tal-pajji┼╝ jew il-pajji┼╝i terzi inkwistjoni;
  • (c) in-natura legalment vinkolanti tag─žhom, kemm internament kif ukoll esternament;
  • (d) l-applikazzjoni tal-prin─őipji ─íenerali tal-protezzjoni tad-data, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-g─žan, il-minimizzazzjoni tad-data, il-perijodi ta’ ─ž┼╝in limitati, il-kwalit├á tad-data, il-protezzjoni tad-data mid-disinn u b’mod awtomatiku, il-ba┼╝i legali g─žall-ippro─őessar, l-ippro─őessar ta’ kategoriji spe─őjali ta’ data personali, il-mi┼╝uri li ji┼╝guraw is-sigurt├á tad-data, u r-rekwi┼╝iti fir-rigward ta’ trasferimenti ulterjuri lejn korpi li ma jkunux marbuta bir-regoli korporattivi vinkolanti;
  • (e) id-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data fir-rigward tal-ippro─őessar u l-mezzi g─žall-e┼╝er─őitar ta’ dawk id-drittijiet, inklu┼╝ id-dritt li wie─žed ma jkunx so─í─íett g─žal de─ői┼╝jonijiet ibba┼╝ati biss fuq ippro─őessar awtomatizzat, inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili f’konformit├á mal-Artikolu 22, id-dritt li wie─žed iressaq ilment mal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti u quddiem il-qrati kompetenti tal-Istati Membri f’konformit├á mal-Artikolu 79, u li wie─žed jikseb rimedju u, fejn xieraq, kumpens g─žal ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti;
  • (f) l-a─ő─őettazzjoni mill-kontrollur jew il-pro─őessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tar-responsabbilt├á g─žal kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti minn kwalunkwe membru kkon─őernat mhux stabbilit fl-Unjoni; il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jkun e┼╝entat minn dik ir-responsabbilt├á, b’mod s─ži─ž jew parzjali, biss jekk jag─žti prova li dak il-membru mhuwiex responsabbli g─žall-avveniment li ─žoloq id-dannu;
  • (g) kif l-informazzjoni dwar ir-regoli korporattivi vinkolanti, b’mod partikolari dwar id-dispo┼╝izzjonijiet imsemmija fil-punti (d), (e) u (f) ta’ dan il-paragrafu ti─íi pprovduta lis-su─í─íetti tad-data flimkien mal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 13 u 14;
  • (h) il-kompiti ta’ kwalunkwe uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data ma─žtur f’konformit├á mal-Artikolu 37 jew kwalunkwe persuna jew entit├á o─žra inkarigata mill-monitora─í─í tal-konformit├á mar-regoli korporattivi vinkolanti fil-grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta, kif ukoll il-monitora─í─í tat-ta─žri─í u l-─íestjoni tal-ilmenti;
  • (i) il-pro─őeduri tal-ilmenti;
  • (j) il-mekkani┼╝mi fil-grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta li ji┼╝guraw il-verifika tal-konformit├á mar-regoli korporattivi vinkolanti. Tali mekkani┼╝mi g─žandhom jinkludu awditi tal-protezzjoni tad-data u metodi li ji┼╝guraw azzjonijiet korrettivi g─žall-protezzjoni tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data. Ir-ri┼╝ultati ta’ tali verifika g─žandhom ji─íu kkomunikati lill-persuna jew l-entit├á msemmija fil-punt (h) u lill-bord tal-impri┼╝a ta’ kontroll ta’ grupp ta’ impri┼╝i jew tal-grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta, u g─žandhom ikunu disponibbli, fuq talba, g─žall-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti;
  • (k) il-mekkani┼╝mi g─žar-rappurtar u r-re─íistrazzjoni ta’ bidliet fir-regoli u r-rappurtar ta’ dawk il-bidliet lill-awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (l) il-mekkani┼╝mu ta’ kooperazzjoni mal-awtorit├á supervi┼╝orja biex ti─íi ┼╝gurata konformit├á minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta, b’mod partikolari billi jag─žmel disponibbli g─žall-awtorit├á supervi┼╝orja r-ri┼╝ultati ta’ verifiki tal-mi┼╝uri msemmija fil-punt (j);
  • (m) il-mekkani┼╝mi g─žar-rappurtar lill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ta’ kwalunkwe rekwi┼╝it legali li g─žalih membru tal-grupp ta’ impri┼╝i jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta ikun so─í─íett f’pajji┼╝ terz li x’aktarx jista’ jkollu effett negattiv sostanzjali fuq il-garanziji previsti mir-regoli korporattivi vinkolanti; u
  • (n) it-ta─žri─í xieraq fil-protezzjoni tad-data lil persunal li jkollu a─ő─őess permanenti jew regolari g─žad-data personali.
 • Il-Kummissjoni tista’ tispe─őifika l-format u l-pro─őeduri g─žall-iskambju ta’ informazzjoni bejn kontrolluri, pro─őessuri u awtoritajiet supervi┼╝orji g─žar-regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni g─žandhom ji─íu adottati f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami stabbilita fl-Artikolu 93(2).