Artikolu 65

Soluzzjoni g─žat-tilwim mill-Bord

 • Sabiex ji┼╝gura l-applikazzjoni korretta u konsistenti ta’ dan ir-Regolament f’ka┼╝ijiet individwali, il-Bord g─žandu jadotta de─ői┼╝joni vinkolanti fil-ka┼╝ijiet li ─íejjin:
  • (a) fejn, f’ka┼╝ imsemmi fl-Artikolu 60(4), awtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernata tkun qajmet o─í─íezzjoni rilevanti u motivata g─žal abbozz ta’ de─ői┼╝joni tal-awtorit├á ewlenija jew l-awtorit├á ewlenija tkun ─őa─ždet tali o─í─íezzjoni g─žar-ra─íuni li ma tkunx rilevanti jew motivata. Id-de─ői┼╝joni vinkolanti g─žandha tikkon─őerna l-kwistjonijiet kollha li jkunu s-su─í─íett tal-o─í─íezzjoni rilevanti u motivata, b’mod partikolari jekk ikunx hemm ksur ta’ dan ir-Regolament;
  • (b) fejn ikun hemm fehmiet konfli─í─íenti dwar liema mill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati tkun kompetenti g─žall-istabbiliment ewlieni;
  • (c) fejn awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ma titlobx l-opinjoni tal-Bord fil-ka┼╝ijiet imsemmija fl-Artikolu 64(1), jew ma ssegwix l-opinjoni tal-Bord ma─žru─ía ta─žt l-Artikolu 64. F’dak il-ka┼╝, kwalunkwe awtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernata jew il-Kummissjoni tista’ tikkomunika l-kwistjoni lill-Bord.
 • Id-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 g─žandha ti─íi adottata fi ┼╝mien xahar mir-riferiment tas-su─í─íett minn ma─í─íoranza ta’ ┼╝ew─í terzi tal-membri tal-Bord. Dak il-perijodu jista’ ji─íi esti┼╝ g─žal xahar ie─žor filwaqt li jittie─žed kont tal-kumplessit├á tas-su─í─íett. Id-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 g─žandha tkun motivata u indirizzata lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati kollha u tkun vinkolanti g─žalihom.
 • Fejn il-Bord ma setax jadotta de─ői┼╝joni fil-perijodi msemmija fil-paragrafu 2, huwa g─žandu jadotta d-de─ői┼╝joni tieg─žu fi ┼╝mien ─íimag─žtejn wara l-iskadenza tat-tieni xahar imsemmi fil-paragrafu 2 b’ma─í─íoranza sempli─ői tal-membri tal-Bord. Fejn ikun hemm qasma indaqs bejn il-membri tal-Bord, id-de─ői┼╝joni g─žandha ti─íi adottata permezz tal-vot tal-President tieg─žu.
 • L-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati m’g─žandhomx jadottaw de─ői┼╝joni dwar is-su─í─íett ippre┼╝entat lill-Bord skont il-paragrafu 1 matul il-perijodi msemmija fil-paragrafi 2 u 3.
 • Il-President tal-Bord g─žandu jinnotifika, ming─žajr dewmien ┼╝ejjed, id-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati. Huwa g─žandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan. Id-de─ői┼╝joni g─žandha ti─íi ppubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Bord ming─žajr dewmien wara li l-awtorit├á supervi┼╝orja tkun innotifikat id-de─ői┼╝joni finali msemmija fil-paragrafu 6.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija jew, skont kif ikun il-ka┼╝, l-awtorit├á supervi┼╝orja li quddiemha jitressaq l-ilment, g─žandha tadotta d-de─ői┼╝joni finali tag─žha abba┼╝i tad-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ming─žajr dewmien ┼╝ejjed u mhux aktar tard minn xahar wara li l-Bord jkun innotifika d-de─ői┼╝joni tieg─žu. L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija jew, skont kif ikun il-ka┼╝, l-awtorit├á supervi┼╝orja li quddiemha jitressaq l-ilment, g─žandha tinforma lill-Bord dwar id-data meta d-de─ői┼╝joni finali tag─žha tkun ─íiet innotifikata lill-kontrollur jew il-pro─őessur u lis-su─í─íett tad-data rispettivament. Id-de─ői┼╝joni finali tal-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati g─žandha ti─íi adottata ta─žt it-termini tal-Artikolu 60(7), (8) u (9). Id-de─ői┼╝joni finali g─žandha tirreferi g─žad-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u g─žandha tispe─őifika li d-de─ői┼╝joni msemmija f’dak il-paragrafu ser ti─íi ppubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Bord f’konformit├á mal-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu. Id-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu g─žandha tkun mehmu┼╝a mad-de─ői┼╝joni finali.