Artikolu 23

Restrizzjonijiet

 • Il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žaliha jkun so─í─íett il-kontrollur jew il-pro─őessur tad-data tista’ tirrestrin─íi permezz ta’ mi┼╝ura le─íi┼╝lattiva l-kamp ta’ applikazzjoni tal-obbligi u d-drittijiet previsti fl-Artikoli┬á12 sa 22 u l-Artikolu┬á34, kif ukoll l-Artikolu┬á5 sakemm id-dispo┼╝izzjonijiet tieg─žu jikkorrispondu mad-drittijiet u l-obbligi previsti fl-Artikoli┬á12 sa 22, meta tali restrizzjoni tirrispetta l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u hija mi┼╝ura me─žtie─ía u proporzjonata f’so─őjet├á demokratika g─žas-salvagwardja ta’:
  • (a) is-sigurt├á nazzjonali;
  • (b) id-difi┼╝a;
  • (c) is-sigurt├á pubblika;
  • (d) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-e┼╝ekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inklu┼╝ is-salvagwardji kontra u l-prevenzjoni ta’ theddidiet g─žas-sigurt├á pubblika;
  • (e) objettivi importanti o─žrajn ta’ interess pubbliku ─íenerali tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, inklu┼╝, kwistjonijiet monetarji, ba─íitarji u fiskali, is-sa─ž─ža pubblika u s-sigurt├á so─őjali;
  • (f) il-protezzjoni tal-indipendenza ─íudizzjarja u l-pro─őedimenti ─íudizzjarji;
  • (g) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ ksur ta’ etika g─žal professjonijiet regolati;
  • (h) funzjoni ta’ monitora─í─í, ispezzjoni jew regolatorja marbuta, anki jekk okka┼╝jonalment, mal-e┼╝er─őizzju ta’ awtorit├á uffi─őjali f’ka┼╝ijiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) u (g);
  • (i) il-protezzjoni tas-su─í─íett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni o─žrajn;
  • (j) l-infurzar ta’ pretensjonijiet skont id-dritt ─őivili.
 • B’mod partikolari, kull mi┼╝ura le─íi┼╝lattiva msemmija fil-paragrafu 1 g─žandu jkun fiha dispo┼╝izzjonijiet spe─őifi─ői tal-inqas, fejn rilevanti, dwar:
  • (a) il-finijiet tal-ippro─őessar jew il-kategoriji tal-ippro─őessar,
  • (b) il-kategoriji ta’ data personali,
  • (c) l-ambitu tar-restrizzjonijiet introdotti,
  • (d) is-salvagwardji g─žall-prevenzjoni tal-abbu┼╝ jew tal-a─ő─őess jew it-trasferiment illegali;
  • (e) l-ispe─őifikazzjoni tal-kontrollur jew il-kategoriji tal-kontrolluri,
  • (f) il-perijodi ta’ ─ža┼╝na u s-salvagwardji applikabbli b’kont me─žud tan-natura, l-ambitu u l-finijiet tal-ippro─őessar jew il-kategoriji tal-ippro─őessar;
  • (g) ir-riskji g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data; u
  • (h) id-dritt tas-su─í─íetti tad-data li jkunu infurmati dwar ir-restrizzjoni, sakemm dak ma jistax jippre─íudika l-finijiet tar-restrizzjoni.