23. pants

Ierobežojumi

 • Saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas piemērojami datu pārzinim vai apstrādātājam, ar leÄ£islatÄ«vu pasākumu var ierobežot to pienākumu un tiesÄ«bu darbÄ«bas jomu, kas paredzēti 12.–22. pantā un 34. pantā, kā arÄ« 5. pantā, ciktāl tā noteikumi atbilst 12.–22. pantā paredzētajām tiesÄ«bām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesÄ«bu un pamatbrÄ«vÄ«bu bÅ«tÄ«ba un tas demokrātiskā sabiedrÄ«bā ir nepiecieÅ¡ams un samērÄ«gs, lai garantētu:
  • a) valsts droÅ¡Ä«bu;
  • b) aizsardzÄ«bu;
  • c) sabiedrisko droÅ¡Ä«bu;
  • d) noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu novērÅ¡anu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukÅ¡anu pie atbildÄ«bas par tiem vai kriminālsodu izpildi, tostarp aizsardzÄ«bu pret sabiedriskās droÅ¡Ä«bas apdraudējumiem un to novērÅ¡anu;
  • e) citus svarÄ«gus SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts vispārējo sabiedrÄ«bas intereÅ¡u mērÄ·us, jo Ä«paÅ¡i SavienÄ«bai vai dalÄ«bvalstij svarÄ«gas ekonomiskās vai finanÅ¡u intereses, tostarp monetāros, budžeta un nodokļu jautājumus, sabiedrÄ«bas veselÄ«bu un sociālo nodroÅ¡inājumu;
  • f) tiesu neatkarÄ«bas un tiesvedÄ«bas aizsardzÄ«bu;
  • g) reglamentētu profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu novērÅ¡anu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukÅ¡anu pie atbildÄ«bas par tiem;
  • h) uzraudzÄ«bas, pārbaudes vai regulatÄ«vo funkciju, kas – pat, ja tikai epizodiski – ir saistÄ«ta ar oficiālu pilnvaru Ä«stenoÅ¡anu a) lÄ«dz e) un g) apakÅ¡punktā minētajos gadÄ«jumos;
  • i) datu subjekta aizsardzÄ«bu vai citu personu tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu aizsardzÄ«bu;
  • j) civilprasÄ«bu izpildi.
 • Jo Ä«paÅ¡i – jebkurā leÄ£islatÄ«vā pasākumā, kas minēts 1. punktā, ietver konkrētus noteikumus attiecÄ«gā gadÄ«jumā vismaz par:
  • a) nolÅ«kiem, kādos veic apstrādi, vai apstrādes kategorijām;
  • b) personas datu kategorijām;
  • c) ieviesto ierobežojumu darbÄ«bas jomu;
  • d) garantijām, lai novērstu ļaunprātÄ«gu izmantoÅ¡anu vai nelikumÄ«gu piekļuvi vai nosÅ«tÄ«Å¡anu;
  • e) pārziņa vai pārziņu kategoriju noteikÅ¡anu;
  • f) glabāšanas laikposmiem un piemērojamām garantijām, ņemot vērā apstrādes vai apstrādes kategoriju raksturu, darbÄ«bas jomu un nolÅ«kus;
  • g) riskiem attiecÄ«bā uz datu subjektu tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām; un
  • h) datu subjektu tiesÄ«bām saņemt informāciju par ierobežojumu, izņemot tad, ja tas var kaitēt ierobežojuma mērÄ·im.