38. pants

Datu aizsardzības speciālista statuss

  • Pārzinis un apstrādātājs nodroÅ¡ina, ka datu aizsardzÄ«bas speciālists tiek pienācÄ«gi un laikus iesaistÄ«ts visos jautājumos saistÄ«bā ar personas datu aizsardzÄ«bu.
  • Pārzinis un apstrādātājs atbalsta datu aizsardzÄ«bas speciālistu 39. pantā minēto uzdevumu izpildē, nodroÅ¡inot resursus, kas nepiecieÅ¡ami, lai veiktu minētos uzdevumus, un nodroÅ¡inot piekļuvi personas datiem un apstrādes darbÄ«bām, un lai viņš uzturētu speciālās zināšanas.
  • Pārzinis un apstrādātājs nodroÅ¡ina, ka datu aizsardzÄ«bas speciālists nesaņem nekādus norādÄ«jumus attiecÄ«bā uz minēto uzdevumu veikÅ¡anu. Pārzinis vai apstrādātājs viņu neatlaiž vai viņam nepiemēro sankcijas par viņa uzdevumu veikÅ¡anu. Datu aizsardzÄ«bas speciālists ir tieÅ¡i atbildÄ«gs pārziņa vai apstrādātāja augstākās vadÄ«bas priekšā.
  • Datu subjekti var vērsties pie datu aizsardzÄ«bas speciālista visos jautājumos, kas saistÄ«ti ar viņu personas datu apstrādi un Å¡ajā regulā paredzēto tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu.
  • Datu aizsardzÄ«bas speciālistam ir saistoÅ¡a slepenÄ«bas vai konfidencialitātes ievēroÅ¡ana saistÄ«bā ar viņa uzdevumu pildÄ«Å¡anu, kā paredzēts SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalstu tiesÄ«bu aktos.
  • Datu aizsardzÄ«bas speciālists var pildÄ«t citus uzdevumus un pienākumus. Pārzinis vai apstrādātājs nodroÅ¡ina, lai neviens no minētajiem uzdevumiem un pienākumiem neradÄ«tu intereÅ¡u konfliktu.