17. pants

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

 • Datu subjektam ir tiesÄ«bas panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, un pārziņa pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacÄ«jumiem:
  • a) personas dati vairs nav nepiecieÅ¡ami saistÄ«bā ar nolÅ«kiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
  • b) datu subjekts atsauc savu piekriÅ¡anu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punktu vai 9. panta 2. punkta a) apakÅ¡punktu, un ja nav cita likumÄ«ga pamata apstrādei;
  • c) datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav nekāda svarÄ«gāka leÄ£itÄ«ma pamata, vai arÄ« datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 2. punktu;
  • d) personas dati ir apstrādāti nelikumÄ«gi;
  • e) personas dati ir jādzēš, lai nodroÅ¡inātu, ka tiek pildÄ«ts juridisks pienākums, kas noteikts SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos, kuri ir piemērojami pārzinim;
  • f) personas dati ir savākti saistÄ«bā ar informācijas sabiedrÄ«bas pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts 8. panta 1. punktā.
 • Ja pārzinis ir publiskojis personas datus un tā pienākums saskaņā ar 1. punktu ir minētos personas datus dzēst, pārzinis, ņemot vērā pieejamo tehnoloÄ£iju un tās piemēroÅ¡anas izmaksas, veic saprātÄ«gus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu pārziņus, kas veic personas datu apstrādi, ka datu subjekts ir pieprasÄ«jis, lai minētie pārziņi dzēstu visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus.
 • Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ciktāl apstrāde ir nepiecieÅ¡ama:
  • a) lai Ä«stenotu tiesÄ«bas uz vārda brÄ«vÄ«bu un informāciju;
  • b) lai izpildÄ«tu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, kā paredzēts SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos, kuri piemērojami pārzinim, vai lai izpildÄ«tu uzdevumu, ko veic sabiedrÄ«bas interesēs vai saistÄ«bā ar pārzinim likumÄ«gi pieÅ¡Ä·irto oficiālo pilnvaru Ä«stenoÅ¡anu;
  • c) pamatojoties uz sabiedrÄ«bas interesēm sabiedrÄ«bas veselÄ«bas jomā saskaņā ar 9. panta 2. punkta h) un i) apakÅ¡punktu, kā arÄ« 9. panta 3. punktu;
  • d) arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos saskaņā ar 89. panta 1. punktu, ciktāl 1. punktā minētās tiesÄ«bas varētu neļaut vai bÅ«tiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērÄ·us; vai
  • e) lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas.