47. pants

Saistoši uzņēmuma noteikumi

 • Kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde apstiprina saistoÅ¡os uzņēmuma noteikumus saskaņā ar 63. pantā minēto konsekvences mehānismu ar noteikumu, ka tie:
  • a) ir juridiski saistoÅ¡i, un tie tiek piemēroti, un tos Ä«steno katrs attiecÄ«gais uzņēmumu grupas loceklis vai katrs tādas uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas loceklis, kas iesaistÄ«ti kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, tostarp to darbinieki;
  • b) skaidri pieÅ¡Ä·ir Ä«stenojamas tiesÄ«bas datu subjektiem attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi; un
  • c) atbilst 2. punktā izklāstÄ«tajām prasÄ«bām.
 • SaistoÅ¡ajos uzņēmuma noteikumos, kas minēti 1. punktā, norāda vismaz:
  • a) katras uzņēmumu grupas vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, un katra tās locekļa struktÅ«ru un kontaktinformāciju;
  • b) datu nosÅ«tÄ«Å¡anu vai vairākkārtēju nosÅ«tÄ«Å¡anu, ietverot personas datu kategorijas, apstrādes veidu un nolÅ«kus, attiecÄ«go datu subjektu veidu un attiecÄ«gās trešās valsts vai valstu identifikāciju;
  • c) to juridiski gan iekšēji, gan ārēji saistoÅ¡o raksturu;
  • d) vispārÄ«go datu aizsardzÄ«bas principu piemēroÅ¡anu, jo Ä«paÅ¡i nolÅ«ka ierobežojumus, datu minimizēšanu, ierobežotus glabāšanas laikposmus, datu kvalitāti, integrētu datu aizsardzÄ«bu un datu aizsardzÄ«bu pēc noklusējuma, apstrādes juridisko pamatu, konkrētu personas datu kategoriju apstrādi, pasākumus datu droÅ¡Ä«bas nodroÅ¡ināšanai un prasÄ«bas attiecÄ«bā uz tālāku nosÅ«tÄ«Å¡anu struktÅ«rām, uz kurām neattiecas saistoÅ¡i uzņēmuma noteikumi;
  • e) datu subjektu tiesÄ«bas attiecÄ«bā uz apstrādi un lÄ«dzekļus minēto tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anai, ietverot tiesÄ«bas nebÅ«t tādu lēmumu subjektam, kuru pamatā ir vienÄ«gi automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, saskaņā ar 22. pantu, tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu kompetentai uzraudzÄ«bas iestādei un kompetentai tiesai dalÄ«bvalstÄ«s saskaņā ar 79. pantu un tiesÄ«bas uz tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu un vajadzÄ«bas gadÄ«jumā uz kompensāciju saistoÅ¡o uzņēmuma noteikumu pārkāpuma gadÄ«jumā;
  • f) pārziņa vai apstrādātāja, kas veic uzņēmējdarbÄ«bu dalÄ«bvalsts teritorijā, piekriÅ¡anu, ka tas uzņemas atbildÄ«bu par saistoÅ¡o uzņēmuma noteikumu pārkāpumu, ko izdara jebkurÅ¡ attiecÄ«gais loceklis, kas neveic uzņēmējdarbÄ«bu SavienÄ«bā; pārzini vai apstrādātāju pilnÄ«bā vai daļēji atbrÄ«vo no minētās atbildÄ«bas tikai tad, ja pierāda, ka minētais loceklis nav atbildÄ«gs par notikumu, ar ko nodarÄ«ts kaitējums;
  • g) kā papildus 13. un 14. pantā minētajai informācijai datu subjektam tiek sniegta informācija par saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem, jo Ä«paÅ¡i par noteikumiem, kas minēti šā punkta d), e) un f) apakÅ¡punktā;
  • h) jebkura saskaņā ar 37. pantu ieceltā datu aizsardzÄ«bas speciālista uzdevumus vai jebkuras citas personas vai vienÄ«bas uzdevumus, kas ir atbildÄ«ga par to, lai uzraudzÄ«tu, kā uzņēmumu grupā vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupā, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, tiek ievēroti saistoÅ¡ie uzņēmuma noteikumi, kā arÄ« uzdevumu uzraudzÄ«t apmācÄ«bas un sÅ«dzÄ«bu izskatÄ«Å¡anu;
  • i) sÅ«dzÄ«bu procedÅ«ras;
  • j) uzņēmumu grupā vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupā, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, izveidotos mehānismus, lai nodroÅ¡inātu verifikāciju par saistoÅ¡o uzņēmuma noteikumu ievēroÅ¡anu. Šādi mehānismi ietver datu aizsardzÄ«bas revÄ«ziju un metodes, ar kurām nodroÅ¡ina korektÄ«vu rÄ«cÄ«bu, lai aizsargātu datu subjekta tiesÄ«bas. Šādas verifikācijas rezultāti bÅ«tu jāpaziņo h) apakÅ¡punktā minētai personai vai vienÄ«bai un uzņēmumu grupas kontrolējošā uzņēmuma valdei vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, valdei, un tiem pēc pieprasÄ«juma vajadzētu bÅ«t pieejamiem kompetentajai uzraudzÄ«bas iestādei;
  • k) mehānismus, kas izveidoti, lai ziņotu par izmaiņām noteikumos un tās reÄ£istrētu, un lai paziņotu par minētajām izmaiņām uzraudzÄ«bas iestādei;
  • l) sadarbÄ«bas mehānismu ar uzraudzÄ«bas iestādi, lai nodroÅ¡inātu, ka visi uzņēmumu grupas vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, locekļi ievēro noteikumus, jo Ä«paÅ¡i darot uzraudzÄ«bas iestādei pieejamus j) apakÅ¡punktā minēto pasākumu verifikāciju rezultātus;
  • m) mehānismus, lai ziņotu kompetentajai uzraudzÄ«bas iestādei par jebkādām juridiskajām prasÄ«bām, kuras uzņēmumu grupas vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas, kas iesaistÄ«ti kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, loceklim piemēro trešā valstÄ« un kurām var bÅ«t ievērojama nelabvēlÄ«ga ietekme uz garantijām, ko paredz saistoÅ¡i uzņēmuma noteikumi; un
  • n) piemērotu datu aizsardzÄ«bas apmācÄ«bu personālam, kuram ir pastāvÄ«ga vai regulāra piekļuve personas datiem.
 • Komisija var noteikt formātu un procedÅ«ras informācijas apmaiņai starp pārziņiem, apstrādātājiem un uzraudzÄ«bas iestādēm saistÄ«bā ar saistoÅ¡iem uzņēmuma noteikumiem šā panta nozÄ«mē. Minētos Ä«stenoÅ¡anas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedÅ«ru, kas minēta 93. panta 2. punktā.