Članak 47.

Obvezujuća korporativna pravila

 • Nadležno nadzorno tijelo odobrava obvezujuća korporativna pravila u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63. pod uvjetom da:
  • (a) su pravno obvezujuća i da se primjenjuju na svakog zainteresiranog člana određene grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću, što uključuje njihove zaposlenike, te da ih oni provode;
  • (b) izrijekom daju provediva prava ispitanicima u pogledu obrade njihovih osobnih podataka; i
  • (c) ispunjavaju uvjete utvrđene u stavku 2.
 • Obvezujuća korporativna pravila iz stavka 1. određuju najmanje:
  • (a) strukturu i kontaktne podatke grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću i svakog od njezinih članova;
  • (b) prijenose podataka ili skupove prijenosa, uključujući i kategorije osobnih podataka, vrste obrade i njezine svrhe, vrstu ispitanika koji su time pogođeni i identifikaciju treće zemlje ili zemalja o kojima je riječ;
  • (c) njihovo pravno obvezujuće obilježje, kako iznutra tako i prema van;
  • (d) primjenu općih načela zaštite podataka, posebice ograničavanja svrhe, smanjenja količine podataka, ograničenog razdoblja pohrane, kvalitete podataka, tehničke i integrirane zaštite podataka, pravne osnove obrade, obrade posebnih kategorija osobnih podataka, mjera za osiguravanje sigurnosti podataka i uvjete u pogledu daljnjih prijenosa tijelima koja nisu obvezana obvezujućim korporativnim pravilima;
  • (e) prava ispitanikâ s obzirom na obradu i načine za ostvarenje tih prava, uključujući i pravo da ne podliježu odlukama koje se isključivo temelje na automatiziranoj obradi, što uključuje izradu profila u skladu s člankom 22., pravo na pritužbu nadležnom nadzornom tijelu i nadležnim sudovima država članica u skladu s člankom 79. i dobivanje sudske pomoći te, prema potrebi, naknade za kršenje obvezujućih korporativnih pravila;
  • (f) da voditelj obrade ili izvršitelj obrade s poslovnim nastanom na državnom području države članice prihvati odgovornost za sva kršenja obvezujućih korporativnih pravila bilo kojeg zainteresiranog člana bez poslovnog nastana u Uniji; voditelj obrade ili izvršitelj obrade izuzet je od ove odgovornosti, u cijelosti ili djelomično, samo ako dokaže da taj član nije odgovoran za događaj koji je prouzročio štetu;
  • (g) kako se ispitanicima pružaju informacija o obvezujućim korporativnim pravilima, osobito o odredbama iz točaka (d), (e) i (f) ovog stavka, pored informacija iz članaka 13. i 14.;
  • (h) zadaće svakog službenika za zaštitu podataka imenovanog u skladu s člankom 37. ili bilo koje druge osobe ili subjekta odgovornih za praćenje usklađenosti s obvezujućim korporativnim pravilima unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću,te praćenje osposobljavanja i rješavanja pritužbi;
  • (i) postupke povodom pritužbi;
  • (j) mehanizme unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću, kojima se osigurava provjera poštovanja obvezujućih korporativnih pravila. Takvi mehanizmi uključuju revizije zaštite podataka i metode za korektivne mjere za zaštitu prava ispitanika. Rezultati takve provjere trebali bi se priopćiti osobi ili subjektu iz točke (h) i upravnom odboru poduzetnika u vladajućem položaju u grupi poduzetnika ili grupi poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću, te se na zahtjev ustupiti nadležnom nadzornom tijelu;
  • (k) mehanizme za izvješćivanje i vođenje evidencije o promjenama pravila i izvješćivanje nadzornog tijela o tim promjenama;
  • (l) mehanizam suradnje s nadzornim tijelom radi osiguravanja usklađenosti svakog člana grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću, osobito tako da se nadzornom tijelu stave na raspolaganje rezultati provjera mjera iz točke (j);
  • (m) mehanizme za izvješćivanje nadležnog nadzornog tijela o bilo kakvim pravnim obvezama koje se na člana grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću primjenjuju u trećoj zemlji, a koje bi mogle imati značajan štetan utjecaj na jamstva pružena obvezujućim korporativnim pravilima; i
  • (n) odgovarajuće osposobljavanje za zaštitu podataka za osoblje koje ima stalan ili redovan pristup osobnim podacima.
 • Komisija može odrediti format i postupke razmjene informacija između voditeljâ obrade, izvršitelja obrade i nadzornih tijela za obvezujuća korporativna pravila u smislu ovog članka. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 93. stavka 2.