Članak 27.

Predstavnici voditeljâ obrade ili izvršitelja obrade koji nemaju poslovni nastan u Uniji

  • Ako se primjenjuje članak 3. stavak 2., voditelj obrade ili izvršitelj obrade pisanim putem imenuju predstavnika u Uniji.
  • Ova se obveza iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje na:
    • (a) obradu koja je povremena, ne uključuje u velikoj mjeri obradu posebnih kategorija podataka iz članka 9. stavka 1. ili obradu osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. te za koju nije vjerojatno da će prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca uzimajući u obzir prirodu, kontekst, opseg i svrhe obrade; ili
    • (b) tijelo javne vlasti ili javno tijelo.
  • Predstavnik mora imati poslovni nastan u jednoj od država članica u kojoj se nalaze ispitanici čiji se osobni podaci obrađuju u vezi s robom ili uslugama koje im se nude ili čije se ponašanje prati.
  • Voditelj obrade ili izvršitelj obrade ovlašćuju predstavnika kako bi se, uz obraćanje voditelju obrade ili izvršitelju obrade ili umjesto obraćanja njima, njemu obraćali osobito nadzorna tijela i ispitanici u pogledu svih pitanja u vezi s obradom za potrebe osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom.
  • Imenovanje predstavnika voditelja obrade ili izvršitelja obrade ne utječe na pravne zahtjeve koji bi mogle biti postavljeni protiv samog voditelja obrade ili izvršitelja obrade.