Članak 41.

Praćenje odobrenih kodeksa ponašanja

 • Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela iz članaka 57. i 58., praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja u skladu s člankom 40. može provoditi tijelo s odgovarajućim stupnjem stručnosti za predmet kodeksa i koje je u tu svrhu akreditiralo nadležno nadzorno tijelo.
 • Tijelo iz stavka 1. može biti akreditirano za praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja ako je to tijelo:
  • (a) nadležnom nadzornom tijelu zadovoljavajuće dokazalo svoju neovisnost i stručnost u predmetu kodeksa;
  • (b) uspostavilo postupke koji mu omogućuju procjenu kvalificiranosti voditelja obrade i izvršitelja obrade za primjenu kodeksa, praćenje njihova poštovanja odredbi kodeksa i periodičnog preispitivanja njegova funkcioniranja;
  • (c) uspostavilo postupke i strukture za rješavanje pritužbi na kršenja kodeksa ili na način na koji voditelj obrade ili izvršitelj obrade provode ili su proveli kodeks i učinilo te postupke i strukture transparentnima ispitanicima i javnosti; i
  • (d) nadležnom nadzornom tijelu na njemu zadovoljavajući način dokazalo da njegove zadaće i dužnosti ne dovode do sukoba interesa.
 • Nadležno nadzorno tijelo predaje nacrt kriterija za akreditaciju tijela iz stavka 1. ovog članka Odboru u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.
 • Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela i odredbe poglavlja VIII., tijelo iz stavka 1. ovog članka, uz primjenu prikladnih zaštitnih mjera, poduzima odgovarajuće radnje u slučajevima u kojima voditelj obrade ili izvršitelj obrade krše kodeks, što uključuje suspendiranje ili isključivanje dotičnog voditelja obrade ili izvršitelja obrade iz kodeksa. Ono izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o takvim radnjama i razlozima za njihovo poduzimanje.
 • Nadležno nadzorno tijelo povlači akreditaciju tijela iz stavka 1. ako se ne ispune uvjeti za akreditaciju ili oni više nisu ispunjeni, ili radnje koje provodi tijelo krše ovu Uredbu.
 • Ovaj članak ne primjenjuje se na obradu obavljaju tijela javne vlasti i javna tijela.