Članak 58.

Ovlasti

 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće istražne ovlasti:
  • (a) narediti voditelju obrade i izvršitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvršitelja obrade, da mu pruže sve informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća;
  • (b) provoditi istrage u obliku revizije zaštite podataka;
  • (c) provoditi preispitivanje certifikata izdanih u skladu s člankom 42. stavkom 7.;
  • (d) obavijestiti voditelja obrade ili izvršitelja obrade o navodnom kršenju ove Uredbe;
  • (e) ishoditi, od voditelja obrade i izvršitelja obrade, pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća;
  • (f) ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom države članice.
 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće korektivne ovlasti:
  • (a) izdavati upozorenja voditelju obrade ili izvršitelju obrade da bi namjeravani postupci obrade lako mogli prouzročiti kršenje odredaba ove Uredbe;
  • (b) izdavati službene opomene voditelju obrade ili izvršitelju obrade ako se postupcima obrade krše odredbe ove Uredbe;
  • (c) narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da poštuje zahtjeve ispitanika za ostvarivanje njegovih prava u skladu s ovom Uredbom;
  • (d) narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da postupke obrade uskladi s odredbama ove Uredbe, prema potrebi na točno određen način i u točno zadanom roku;
  • (e) narediti voditelju obrade da ispitanika obavijesti o povredi osobnih podataka;
  • (f) privremeno ili konačno ograničiti, među ostalim zabraniti, obradu;
  • (g) narediti ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade u skladu s člancima 16., 17. i 18. i izvješćivanje o takvim radnjama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni u skladu s člankom 17. stavkom 2. i člankom 19.;
  • (h) povući certifikat ili certifikacijskom tijelu narediti da povuče certifikat izdan u skladu s člankom 42. i 43., ili certifikacijskom tijelu narediti da ne iza certifikat ako nisu ispunjeni zahtjevi za certificiranje ili ako oni više nisu ispunjeni;
  • (i) izreći upravnu novčanu kaznu u skladu s člankom 79. uz mjere, ili umjesto mjera koje se navode u ovom stavku, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja;
  • (j) narediti suspenziju protoka podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti:
  • (a) savjetovati voditelja obrade u skladu s prethodnim postupkom savjetovanja iz članka 36.,
  • (b) na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izdati nacionalnom parlamentu, vladi države članice ili, u skladu s pravom države članice, drugim institucijama i tijelima, te javnosti, mišljenje o svakom pitanju u vezi sa zaštitom osobnih podataka;
  • (c) odobriti obradu iz članka 36. stavka 5., ako se pravom države članice takvo prethodno odobrenje zahtijeva;
  • (d) izdati mišljenje i odobriti nacrte kodeksâ ponašanja u skladu s člankom 40. stavkom 5.;
  • (e) akreditirati certifikacijska tijela u skladu s člankom 43.;
  • (f) izdati certifikate i odobriti kriterije certificiranja u skladu s člankom 42. stavkom 5.;
  • (g) donijeti standardne klauzule o zaštiti podataka iz članka 28. stavka 8. i članka 46. stavka 2. točke (d);
  • (h) odobriti ugovorne klauzule iz članka 46. stavka 3. točke (a);
  • (i) odobriti administrativne dogovore iz članka 46. stavka 3. točke (b);
  • (j) odobriti obvezujuća korporativna pravila u skladu s člankom 47.
 • Izvršavanje ovlasti dodijeljenih nadzornom tijelu u skladu s ovim člankom podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama, među ostalim učinkovitom pravnom lijeku i odgovarajućem postupku utvrđenim u pravu Unije i pravu države članice u skladu s Poveljom.
 • Svaka država članica zakonom propisuje da njezino nadzorno tijelo ima ovlasti obavijestiti pravosudna tijela o povredama ove Uredbe i, prema potrebi, pokrenuti pravne postupke ili u njima na drugi način sudjelovati kako bi se provele odredbe ove Uredbe.
 • Svaka država članica zakonom može predvidjeti da nadzorno tijelo uz ovlasti iz stavaka 1., 2. i 3. ima dodatne ovlasti. Izvršavanje tih ovlasti ne smije narušavati učinkovito djelovanje odredaba poglavlja VII.