Artikel 41

Övervakning av godkĂ€nda uppförandekoder

 • Utan att det pĂ„verkar den berörda tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 fĂ„r övervakningen av efterlevnaden av en uppförandekod i enlighet med artikel 40 utföras av ett organ som har en lĂ€mplig expertnivĂ„ i förhĂ„llande till kodens syfte och som ackrediteras för detta Ă€ndamĂ„l av den behöriga tillsynsmyndigheten.
 • Ett organ som avses i punkt 1 fĂ„r ackrediteras för att övervaka efterlevnaden av en uppförandekod om detta organ har
  • a) visat sitt oberoende och sin expertis i förhĂ„llande till uppförandekodens syfte pĂ„ ett sĂ€tt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsstĂ€llande,
  • b) upprĂ€ttat förfaranden varigenom det kan bedöma de berörda personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbitrĂ€denas lĂ€mplighet för att tillĂ€mpa uppförandekoden, övervaka att de efterlever dess bestĂ€mmelser och regelbundet se över hur den fungerar,
  • c) upprĂ€ttat förfaranden och strukturer för att hantera klagomĂ„l om övertrĂ€delser av uppförandekoden eller det sĂ€tt pĂ„ vilket uppförandekoden har tillĂ€mpats, eller tillĂ€mpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de, och för att göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmĂ€nheten, och
  • d) pĂ„ ett sĂ€tt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsstĂ€llande visat att dess uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.
 • Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlĂ€mna utkastet till kriterier för ackreditering av ett organ som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln till styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
 • Utan att det pĂ„verkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter och tillĂ€mpningen av bestĂ€mmelserna i kapitel VIII ska ett organ som avses i punkt 1 i denna artikel, med förbehĂ„ll för tillrĂ€ckliga skyddsĂ„tgĂ€rder, vidta lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder i fall av en personuppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbitrĂ€des övertrĂ€delse av uppförandekoden, inbegripet avstĂ€ngning eller uteslutande av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det frĂ„n uppförandekoden. Det ska informera den behöriga tillsynsmyndigheten om sĂ„dana Ă„tgĂ€rder och skĂ€len för att de vidtagits.
 • Den behöriga tillsynsmyndigheten ska Ă„terkalla ackrediteringen av ett organ som avses i punkt 1 om villkoren för ackrediteringen inte, eller inte lĂ€ngre, uppfylls eller om Ă„tgĂ€rder som vidtagits av organet strider mot denna förordning.
 • Denna artikel ska inte gĂ€lla behandling som utförs av offentliga myndigheter och organ.