Artikel 9

Behandling av sÀrskilda kategorier av personuppgifter

 • Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska Ă„sikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hĂ€lsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella lĂ€ggning ska vara förbjuden.
 • Punkt 1 ska inte tillĂ€mpas om nĂ„got av följande gĂ€ller:
  • a) Den registrerade har uttryckligen lĂ€mnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika Ă€ndamĂ„l, utom dĂ„ unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphĂ€vas av den registrerade.
  • b) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina sĂ€rskilda rĂ€ttigheter inom arbetsrĂ€tten och pĂ„ omrĂ„dena social trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta Ă€r tillĂ„tet enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt eller ett kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rĂ€tt, dĂ€r lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder som sĂ€kerstĂ€ller den registrerades grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och intressen faststĂ€lls.
  • c) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att skydda den registrerades eller nĂ„gon annan fysisk persons grundlĂ€ggande intressen nĂ€r den registrerade Ă€r fysiskt eller rĂ€ttsligt förhindrad att ge sitt samtycke.
  • d) Behandlingen utförs inom ramen för berĂ€ttigad verksamhet med lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sĂ„dana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som pĂ„ grund av organets Ă€ndamĂ„l har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lĂ€mnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.
  • e) Behandlingen rör personuppgifter som pĂ„ ett tydligt sĂ€tt har offentliggjorts av den registrerade.
  • f) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet.
  • g) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig av hĂ€nsyn till ett viktigt allmĂ€nt intresse, pĂ„ grundval av unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt, vilken ska stĂ„ i proportion till det efterstrĂ€vade syftet, vara förenligt med det vĂ€sentliga innehĂ„llet i rĂ€tten till dataskydd och innehĂ„lla bestĂ€mmelser om lĂ€mpliga och sĂ€rskilda Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla den registrerades grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och intressen.
  • h) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig av skĂ€l som hör samman med förebyggande hĂ€lso- och sjukvĂ„rd och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahĂ„llande av hĂ€lso- och sjukvĂ„rd, behandling, social omsorg eller förvaltning av hĂ€lso- och sjukvĂ„rdstjĂ€nster och social omsorg och av deras system, pĂ„ grundval av unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt eller enligt avtal med yrkesverksamma pĂ„ hĂ€lsoomrĂ„det och under förutsĂ€ttning att de villkor och skyddsĂ„tgĂ€rder som avses i punkt 3 Ă€r uppfyllda.
  • i) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig av skĂ€l av allmĂ€nt intresse pĂ„ folkhĂ€lsoomrĂ„det, sĂ„som behovet av att sĂ€kerstĂ€lla ett skydd mot allvarliga grĂ€nsöverskridande hot mot hĂ€lsan eller sĂ€kerstĂ€lla höga kvalitets- och sĂ€kerhetsnormer för vĂ„rd och lĂ€kemedel eller medicintekniska produkter, pĂ„ grundval av unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt, dĂ€r lĂ€mpliga och specifika Ă„tgĂ€rder för att skydda den registrerades rĂ€ttigheter och friheter faststĂ€lls, sĂ€rskilt tystnadsplikt.
  • j) Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för arkivĂ€ndamĂ„l av allmĂ€nt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l i enlighet med artikel 89.1, pĂ„ grundval av unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt, vilken ska stĂ„ i proportion till det efterstrĂ€vade syftet, vara förenligt med det vĂ€sentliga innehĂ„llet i rĂ€tten till dataskydd och innehĂ„lla bestĂ€mmelser om lĂ€mpliga och sĂ€rskilda Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla den registrerades grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och intressen.
 • Personuppgifter som avses i punkt 1 fĂ„r behandlas för de Ă€ndamĂ„l som avses i punkt 2 h, nĂ€r uppgifterna behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt eller bestĂ€mmelser som faststĂ€lls av nationella behöriga organ eller av en annan person som ocksĂ„ omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt eller bestĂ€mmelser som faststĂ€lls av nationella behöriga organ.
 • Medlemsstaterna fĂ„r behĂ„lla eller införa ytterligare villkor, Ă€ven begrĂ€nsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om hĂ€lsa.