Artikel 61

Ömsesidigt bistĂ„nd

 • Tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information och ge ömsesidigt bistĂ„nd i arbetet för att genomföra och tillĂ€mpa denna förordning pĂ„ ett enhetligt sĂ€tt, och ska införa Ă„tgĂ€rder som bidrar till ett verkningsfullt samarbete. Det ömsesidiga bistĂ„ndet ska i synnerhet omfatta begĂ€randen om information och tillsynsĂ„tgĂ€rder, till exempel begĂ€randen om utförande av förhandstillstĂ„nd och förhandssamrĂ„d, inspektioner och utredningar.
 • Varje tillsynsmyndighet ska vidta lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder som krĂ€vs för att besvara en begĂ€ran frĂ„n en annan tillsynsmyndighet utan onödigt dröjsmĂ„l och inte senare Ă€n en mĂ„nad efter det att den tagit emot begĂ€ran. Till sĂ„dana Ă„tgĂ€rder hör bland annat att översĂ€nda relevant information om genomförandet av en pĂ„gĂ„ende utredning.
 • En begĂ€ran om bistĂ„nd ska innehĂ„lla all nödvĂ€ndig information, inklusive syftet med begĂ€ran och skĂ€len till denna. Information som utbytts fĂ„r endast anvĂ€ndas för det syfte för vilket den har begĂ€rts.
 • Den tillsynsmyndighet som tar emot en begĂ€ran fĂ„r endast vĂ€gra att tillmötesgĂ„ begĂ€ran om
  • a) den inte Ă€r behörig att behandla den sakfrĂ„ga som begĂ€ran avser eller de Ă„tgĂ€rder som det begĂ€rs att den ska utföra, eller
  • b) det skulle stĂ„ i strid med denna förordning eller unionsrĂ€tten eller den nationella rĂ€tt i en medlemsstat som tillsynsmyndigheten omfattas av att tillmötesgĂ„ begĂ€ran.
 • Den tillsynsmyndighet som tagit emot begĂ€ran ska meddela den myndighet som begĂ€ran kommer ifrĂ„n om resultatet eller, allt efter omstĂ€ndigheterna, om hur de Ă„tgĂ€rder som vidtagits för att tillmötesgĂ„ begĂ€ran fortskrider. Den tillsynsmyndighet som tagit emot begĂ€ran ska redogöra för sina skĂ€l för att vĂ€gra tillmötesgĂ„ begĂ€ran i enlighet med punkt 4.
 • Den tillsynsmyndighet som tar emot en begĂ€ran ska som regel tillhandahĂ„lla den information som begĂ€rts av andra tillsynsmyndigheter pĂ„ elektronisk vĂ€g med anvĂ€ndning av ett standardiserat format.
 • Tillsynsmyndigheter som tar emot en begĂ€ran fĂ„r inte ta ut nĂ„gon avgift för Ă„tgĂ€rder som vidtagits av dem till följd av en begĂ€ran om ömsesidigt bistĂ„nd. Tillsynsmyndigheter fĂ„r i undantagsfall komma överens med andra tillsynsmyndigheter om regler för ersĂ€ttning frĂ„n varandra för vissa utgifter i samband med tillhandahĂ„llande av ömsesidigt bistĂ„nd.
 • Om en tillsynsmyndighet inte tillhandahĂ„ller den information som avses i punkt 5 i denna artikel inom en mĂ„nad efter det att den erhĂ„llit begĂ€ran frĂ„n en annan tillsynsmyndighet fĂ„r den begĂ€rande myndigheten anta en provisorisk Ă„tgĂ€rd pĂ„ sin medlemsstats territorium i enlighet med artikel 55.1. I detta fall ska det brĂ„dskande behov av att agera enligt artikel 66.1 anses vara uppfyllt och krĂ€va ett brĂ„dskande bindande beslut frĂ„n styrelsen i enlighet med artikel 66.2.
 • Kommissionen fĂ„r genom genomförandeakter nĂ€rmare ange format och förfaranden för sĂ„dant ömsesidigt bistĂ„nd som avses i denna artikel samt formerna för elektronisk överföring av information tillsynsmyndigheter emellan, samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, i synnerhet det standardiserade format som avses i punkt 6 i den hĂ€r artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.