Artikel 92

Utövande av delegeringen

  • Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehĂ„ll för de villkor som anges i denna artikel.
  • Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 ska ges till kommissionen tills vidare frĂ„n och med den 24 maj 2016.
  • Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 fĂ„r nĂ€r som helst Ă„terkallas av Europaparlamentet eller rĂ„det. Ett beslut om Ă„terkallelse innebĂ€r att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gĂ€lla. Beslutet fĂ„r verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det pĂ„verkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trĂ€tt i kraft.
  • SĂ„ snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rĂ„det denna.
  • En delegerad akt som antas enligt artikel 12.8 och artikel 43.8 ska trĂ€da i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rĂ„det har gjort invĂ€ndningar mot den delegerade akten inom en period av tre mĂ„nader frĂ„n den dag dĂ„ akten delgavs Europaparlamentet och rĂ„det, eller om bĂ„de Europaparlamentet och rĂ„det, före utgĂ„ngen av den perioden, har underrĂ€ttat kommissionen om att de inte kommer att invĂ€nda. Denna period ska förlĂ€ngas med tre mĂ„nader pĂ„ Europaparlamentets eller rĂ„dets initiativ.