Artikel 23

BegrÀnsningar

 • Det ska vara möjligt att i unionsrĂ€tten eller i en medlemsstats nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det omfattas av införa en lagstiftningsĂ„tgĂ€rd som begrĂ€nsar tillĂ€mpningsomrĂ„det för de skyldigheter och rĂ€ttigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mĂ„n dess bestĂ€mmelser motsvarar de rĂ€ttigheter och skyldigheter som faststĂ€lls i artiklarna 12–22, om en sĂ„dan begrĂ€nsning sker med respekt för andemeningen i de grundlĂ€ggande rĂ€ttigheterna och friheterna och utgör en nödvĂ€ndig och proportionell Ă„tgĂ€rd i ett demokratiskt samhĂ€lle i syfte att sĂ€kerstĂ€lla
  • a) den nationella sĂ€kerheten,
  • b) försvaret,
  • c) den allmĂ€nna sĂ€kerheten,
  • d) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkstĂ€llande av straffrĂ€ttsliga sanktioner, inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmĂ€nna sĂ€kerheten,
  • e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mĂ„l av generellt allmĂ€nt intresse, sĂ€rskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, dĂ€ribland penning-, budget- eller skattefrĂ„gor, folkhĂ€lsa och social trygghet,
  • f) skydd av rĂ€ttsvĂ€sendets oberoende och rĂ€ttsliga Ă„tgĂ€rder,
  • g) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av övertrĂ€delser av etiska regler som gĂ€ller för lagreglerade yrken,
  • h) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, Ă€ven i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som nĂ€mns i a–e och g,
  • i) skydd av den registrerade eller andras rĂ€ttigheter och friheter,
  • j) verkstĂ€llighet av civilrĂ€ttsliga krav.
 • Framför allt ska alla lagstiftningsĂ„tgĂ€rder som avses i punkt 1 innehĂ„lla specifika bestĂ€mmelser Ă„tminstone, nĂ€r sĂ„ Ă€r relevant, avseende
  • a) Ă€ndamĂ„len med behandlingen eller kategorierna av behandling,
  • b) kategorierna av personuppgifter,
  • c) omfattningen av de införda begrĂ€nsningarna,
  • d) skyddsĂ„tgĂ€rder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgĂ„ng eller överföring,
  • e) specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personuppgiftsansvariga,
  • f) lagringstiden samt tillĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder med beaktande av behandlingens art, omfattning och Ă€ndamĂ„l eller kategorierna av behandling,
  • g) riskerna för de registrerades rĂ€ttigheter och friheter, och
  • h) de registrerades rĂ€tt att bli informerade om begrĂ€nsningen, sĂ„vida detta inte kan inverka menligt pĂ„ begrĂ€nsningen.