Artikel 83

AllmÀnna villkor för pÄförande av administrativa sanktionsavgifter

 • Varje tillsynsmyndighet ska sĂ€kerstĂ€lla att pĂ„förande av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna artikel för sĂ„dana övertrĂ€delser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall Ă€r effektivt, proportionellt och avskrĂ€ckande.
 • Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende pĂ„ omstĂ€ndigheterna i det enskilda fallet, pĂ„föras utöver eller i stĂ€llet för de Ă„tgĂ€rder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska pĂ„föras och om beloppet för de administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hĂ€nsyn tas till följande:
  • a) ÖvertrĂ€delsens karaktĂ€r, svĂ„righetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella uppgiftsbehandlingens karaktĂ€r, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de har lidit.
  • b) Om övertrĂ€delsen skett med uppsĂ„t eller genom oaktsamhet.
  • c) De Ă„tgĂ€rder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det har vidtagit för att lindra den skada som de registrerade har lidit.
  • d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det med beaktande av de tekniska och organisatoriska Ă„tgĂ€rder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32.
  • e) Eventuella relevanta tidigare övertrĂ€delser som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det gjort sig skyldig till.
  • f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rĂ€tta med övertrĂ€delsen och minska dess potentiella negativa effekter.
  • g) De kategorier av personuppgifter som pĂ„verkas av övertrĂ€delsen.
  • h) Det sĂ€tt pĂ„ vilket övertrĂ€delsen kom till tillsynsmyndighetens kĂ€nnedom, sĂ€rskilt huruvida och i vilken omfattning den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det anmĂ€lde övertrĂ€delsen.
  • i) NĂ€r Ă„tgĂ€rder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det vad gĂ€ller samma sakfrĂ„ga, efterlevnad av dessa Ă„tgĂ€rder.
  • j) TillĂ€mpandet av godkĂ€nda uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkĂ€nda certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42.
  • k) Eventuell annan försvĂ„rande eller förmildrande faktor som Ă€r tillĂ€mplig pĂ„ omstĂ€ndigheterna i fallet, sĂ„som ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom övertrĂ€delsen.
 • Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de, med avseende pĂ„ en och samma eller sammankopplade uppgiftsbehandlingar, uppsĂ„tligen eller av oaktsamhet övertrĂ€der flera av bestĂ€mmelserna i denna förordning fĂ„r den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp inte överstiga det belopp som faststĂ€lls för den allvarligaste övertrĂ€delsen.
 • Vid övertrĂ€delser av följande bestĂ€mmelser ska det i enlighet med punkt 2 pĂ„föras administrativa sanktionsavgifter pĂ„ upp till 10 000 000 EUR eller, om det gĂ€ller ett företag, pĂ„ upp till 2 % av den totala globala Ă„rsomsĂ€ttningen under föregĂ„ende budgetĂ„r, beroende pĂ„ vilket vĂ€rde som Ă€r högst:
  • a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbitrĂ€dens skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43.
  • b) Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43.
  • c) Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4.
 • Vid övertrĂ€delser av följande bestĂ€mmelser ska det i enlighet med punkt 2 pĂ„föras administrativa sanktionsavgifter pĂ„ upp till 20 000 000 EUR eller, om det gĂ€ller ett företag, pĂ„ upp till 4 % av den totala globala Ă„rsomsĂ€ttningen under föregĂ„ende budgetĂ„r, beroende pĂ„ vilket vĂ€rde som Ă€r högst:
  • a) De grundlĂ€ggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9.
  • b) Registrerades rĂ€ttigheter enligt artiklarna 12–22.
  • c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation enligt artiklarna 44–49.
  • d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits pĂ„ grundval av kapitel IX.
  • e) UnderlĂ„tenhet att rĂ€tta sig efter ett förelĂ€ggande eller en tillfĂ€llig eller permanent begrĂ€nsning av behandling av uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 eller underlĂ„telse att ge tillgĂ„ng till uppgifter i strid med artikel 58.1.
 • Vid underlĂ„tenhet att rĂ€tta sig efter ett förelĂ€ggande frĂ„n tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 ska det i enlighet med punkt 2 i den hĂ€r artikeln pĂ„föras administrativa sanktionsavgifter pĂ„ upp till 20 000 000 EUR eller, om det gĂ€ller ett företag, pĂ„ upp till 4 % av den totala globala Ă„rsomsĂ€ttningen under föregĂ„ende budgetĂ„r, beroende pĂ„ vilket vĂ€rde som Ă€r högst:
 • Utan att det pĂ„verkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter enligt artikel 58.2 fĂ„r varje medlemsstat faststĂ€lla regler för huruvida och i vilken utstrĂ€ckning administrativa sanktionsavgifter kan pĂ„föras offentliga myndigheter och organ som Ă€r inrĂ€ttade i medlemsstaten.
 • Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna artikel ska omfattas av lĂ€mpliga rĂ€ttssĂ€kerhetsgarantier i enlighet med unionsrĂ€tten och medlemsstaternas nationella rĂ€tt, inbegripet effektiva rĂ€ttsmedel och rĂ€ttssĂ€kerhet.
 • Om det i medlemsstatens rĂ€ttssystem inte finns nĂ„gra föreskrifter om administrativa sanktionsavgifter fĂ„r den hĂ€r artikeln tillĂ€mpas sĂ„ att förfarandet inleds av den behöriga tillsynsmyndigheten och sanktionsavgifterna sedan utdöms av behörig nationell domstol, varvid det sĂ€kerstĂ€lls att rĂ€ttsmedlen Ă€r effektiva och har motsvarande verkan som de administrativa sanktionsavgifter som pĂ„förs av tillsynsmyndigheter. De sanktionsavgifter som pĂ„förs ska i alla hĂ€ndelser vara effektiva, proportionella och avskrĂ€ckande. Dessa medlemsstater ska till kommissionen anmĂ€la de bestĂ€mmelser i deras lagstiftning som de antar i enlighet med denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmĂ„l anmĂ€la eventuell senare Ă€ndringslagstiftning eller Ă€ndringar som berör dem.