Artikel 83

Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

 • Elke toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat de administratieve geldboeten die uit hoofde van dit artikel worden opgelegd voor de in de leden┬á4, 5 en┬á6 vermelde inbreuken op deze verordening in elke zaak doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
 • Administratieve geldboeten worden, naargelang de omstandigheden van het concrete geval, opgelegd naast of in plaats van de in artikel┬á58, lid┬á2, onder┬áa) tot en met┬áh) en onder┬áj), bedoelde maatregelen. Bij het besluit over de vraag of een administratieve geldboete wordt opgelegd en over de hoogte daarvan wordt voor elk concreet geval naar behoren rekening gehouden met het volgende:
  • a) de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, rekening houdend met de aard, de omvang of het doel van de verwerking in kwestie alsmede het aantal getroffen betrokkenen en de omvang van de door hen geleden schade;
  • b) de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk;
  • c) de door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker genomen maatregelen om de door betrokkenen geleden schade te beperken;
  • d) de mate waarin de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker verantwoordelijk is gezien de technische en organisatorische maatregelen die hij heeft uitgevoerd overeenkomstig de artikelen┬á25 en┬á32;
  • e) eerdere relevante inbreuken door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker;
  • f) de mate waarin er met de toezichthoudende autoriteit is samengewerkt om de inbreuk te verhelpen en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan te beperken;
  • g) de categorie├źn van persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
  • h) de wijze waarop de toezichthoudende autoriteit kennis heeft gekregen van de inbreuk, met name of, en zo ja in hoeverre, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker de inbreuk heeft gemeld;
  • i) de naleving van de in artikel┬á58, lid┬á2, genoemde maatregelen, voor zover die eerder ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in kwestie met betrekking tot dezelfde aangelegenheid zijn genomen;
  • j) het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes overeenkomstig artikel┬á40 of van goedgekeurde certificeringsmechanismen overeenkomstig artikel┬á42; en
  • k) elke andere op de omstandigheden van de zaak toepasselijke verzwarende of verzachtende factor, zoals gemaakte financi├źle winsten, of vermeden verliezen, die al dan niet rechtstreeks uit de inbreuk voortvloeien.
 • Indien een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker opzettelijk of uit nalatigheid met betrekking tot dezelfde of daarmee verband houdende verwerkingsactiviteiten een inbreuk pleegt op meerdere bepalingen van deze verordening, is de totale geldboete niet hoger dan die voor de zwaarste inbreuk.
 • Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid┬á2 onderworpen aan administratieve geldboeten tot 10┬á000┬á000┬áEUR of, voor een onderneming, tot 2 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:
  • a) de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker overeenkomstig de artikelen┬á8, 11, 25 tot en met 39, en 42 en┬á43;
  • b) de verplichtingen van het certificeringsorgaan overeenkomstig de artikelen┬á42 en┬á43;
  • c) de verplichtingen van het toezichthoudend orgaan overeenkomstig artikel┬á41, lid┬á4.
 • Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid┬á2 onderworpen aan administratieve geldboeten tot 20┬á000┬á000┬áEUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:
  • a) de basisbeginselen inzake verwerking, met inbegrip van de voorwaarden voor toestemming, overeenkomstig de artikelen┬á5, 6, 7 en┬á9;
  • b) de rechten van de betrokkenen overeenkomstig de artikelen┬á12 tot en met┬á22;
  • c) de doorgiften van persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie overeenkomstig de artikelen┬á44 tot en met┬á49;
  • d) alle verplichtingen uit hoofde van krachtens hoofdstuk┬áIX door de lidstaten vastgesteldrecht;
  • e) niet-naleving van een bevel of een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking of een opschorting van gegevensstromen door de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel┬á58, lid┬á2, of niet-verlening van toegang in strijd met artikel┬á58, lid┬á1.
 • Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel┬á58, lid┬á2, is overeenkomstig lid┬á2 van dit artikel onderworpen aan administratieve geldboeten tot 20┬á000┬á000┬áEUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.
 • Onverminderd de bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig artikel┬á58, lid┬á2, kan elke lidstaat regels vaststellen betreffende de vraag of en in hoeverre administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd aan in die lidstaat gevestigde overheidsinstanties en overheidsorganen.
 • De uitoefening door de toezichthoudende autoriteit van haar bevoegdheden uit hoofde van dit artikel is onderworpen aan passende procedurele waarborgen overeenkomstig het Unierecht en het lidstatelijke recht, waaronder een doeltreffende voorziening in rechte en eerlijke rechtsbedeling.
 • Wanneer het rechtsstelsel van de lidstaat niet voorziet in administratieve geldboeten, kan dit artikel aldus worden toegepast dat geldboeten worden ge├»nitieerd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit en opgelegd door bevoegde nationale gerechten, waarbij wordt gewaarborgd dat deze rechtsmiddelen doeltreffend zijn en eenzelfde effect hebben als de door toezichthoudende autoriteiten opgelegde administratieve geldboeten. De boeten zijn in elk geval doeltreffend, evenredig en afschrikkend. Die lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 25┬ámei 2018 de wetgevingsbepalingen mee die zij op grond van dit lid vaststellen, alsmede onverwijld alle latere wijzigingen daarvan en alle daarop van invloed zijnde wijzigingswetgeving.