83 artikla

Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset

 • Jokaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, ett√§ 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen t√§m√§n asetuksen rikkomisesta m√§√§r√§tt√§vien hallinnollisten sakkojen m√§√§r√§√§minen t√§m√§n artiklan mukaisesti on kussakin yksitt√§isess√§ tapauksessa tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa.
 • Hallinnolliset sakot m√§√§r√§t√§√§n kunkin yksitt√§isen tapauksen olosuhteiden mukaisesti 58 artiklan 2 kohdan a‚Äďh ja j¬†alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lis√§ksi tai niiden sijasta. Kun p√§√§tet√§√§n hallinnollisen sakon m√§√§r√§√§misest√§ ja hallinnollisen sakon m√§√§r√§st√§, kussakin yksitt√§isess√§ tapauksessa on otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:
  • a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, kyseisen tietojenk√§sittelyn luonne, laajuus tai tarkoitus huomioon ottaen, sek√§ niiden rekister√∂ityjen lukum√§√§r√§, joihin rikkominen vaikuttaa, ja heille aiheutuneen vahingon suuruus;
  • b) rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;
  • c) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n toteuttamat toimet rekister√∂idyille aiheutuneen vahingon lievent√§miseksi;
  • d) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n vastuun aste, ottaen huomioon heid√§n 25 ja 32 artiklan nojalla toteuttamansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet;
  • e) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n mahdolliset aiemmat vastaavat rikkomiset;
  • f) yhteisty√∂n aste valvontaviranomaisen kanssa rikkomisen korjaamiseksi ja sen mahdollisten haittavaikutusten lievent√§miseksi;
  • g) henkil√∂tietoryhm√§t, joihin rikkominen vaikuttaa;
  • h) tapa, jolla rikkominen tuli valvontaviranomaisen tietoon, erityisesti se, ilmoittiko rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ rikkomisesta ja miss√§ laajuudessa;
  • i) jos kyseiselle rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle on aikaisemmin m√§√§r√§tty samasta asiasta 58 artiklan 2¬†kohdassa tarkoitettuja toimenpiteit√§, n√§iden toimenpiteiden noudattaminen;
  • j) 40 artiklan mukaisten hyv√§ksyttyjen k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen tai 42 artiklan mukaisten hyv√§ksyttyjen sertifiointimekanismien noudattaminen; ja
  • k) mahdolliset muut tapaukseen sovellettavat raskauttavat tai lievent√§v√§t tekij√§t, kuten rikkomisesta suoraan tai v√§lillisesti saadut mahdolliset taloudelliset edut tai rikkomisella v√§ltetyt tappiot
 • Jos rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ rikkoo samoissa tai toisiinsa liittyviss√§ k√§sittelytoimissa tahallaan tai tuottamuksellisesti useita t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂ksi√§, hallinnollisen sakon kokonaism√§√§r√§ ei saa ylitt√§√§ vakavimmasta rikkomisesta m√§√§r√§tty√§ sakkoa.
 • Seuraavien s√§√§nn√∂sten rikkomisesta m√§√§r√§t√§√§n 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enint√§√§n 10¬†000¬†000 euroa, tai jos kyseess√§ on yritys, kaksi prosenttia sen edelt√§v√§n tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi n√§ist√§ m√§√§rist√§ on suurempi:
  • a) rekisterinpit√§j√§n ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n 8, 11, 25‚Äď39 ja 42 ja 43 artiklan mukaiset velvollisuudet;
  • b) sertifiointielimen 42 ja 43 artiklan mukaiset velvollisuudet;
  • c) edell√§ 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut valvontaelimen velvollisuudet.
 • Seuraavien s√§√§nn√∂sten rikkomisesta m√§√§r√§t√§√§n 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enint√§√§n 20¬†000¬†000 euroa, tai jos kyseess√§ on yritys, nelj√§ prosenttia sen edelt√§v√§n tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi n√§ist√§ m√§√§rist√§ on suurempi:
  • a) edell√§ 5, 6, 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut k√§sittelyn perusperiaatteet, suostumuksen edellytykset mukaan luettuna;
  • b) rekister√∂ityjen 12‚Äď22 artiklan mukaiset oikeudet;
  • c) edell√§ 44‚Äď49 artiklassa tarkoitetut henkil√∂tietojen siirrot kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle;
  • d) kaikki IX luvun mukaisesti hyv√§ksytyst√§ j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂st√§ johtuvat velvollisuudet;
  • e) valvontaviranomaisen 58 artiklan 2 kohdan nojalla antaman m√§√§r√§yksen tai v√§liaikaisen tai lopullisen rajoituksen tai tietovirtojen keskeytt√§mism√§√§r√§yksen noudattamatta j√§tt√§minen tai 58 artiklan 1 kohdan mukaisen p√§√§syn antamista koskevan velvollisuuden rikkominen.
 • Edell√§ 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen m√§√§r√§yksen noudattamatta j√§tt√§misest√§ m√§√§r√§t√§√§n t√§m√§n artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enint√§√§n 20¬†000¬†000 euroa, tai jos kyseess√§ on yritys, nelj√§ prosenttia sen edelt√§v√§n tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi n√§ist√§ m√§√§rist√§ on suurempi:
 • Kukin j√§senvaltio voi asettaa s√§√§nt√∂j√§ siit√§, voidaanko viranomaisille tai julkishallinnon elimille m√§√§r√§t√§ kyseisess√§ j√§senvaltiossa hallinnollisia sakkoja ja miss√§ m√§√§rin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklan 2 kohdan mukaisia korjaavia toimivaltuuksia.
 • Valvontaviranomaisen t√§m√§n artiklan mukaisien valtuuksien k√§ytt√∂√∂n sovelletaan unionin oikeuden ja j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti asianmukaisia menettelytakeita, muun muassa tehokkaita oikeussuojakeinoja ja asianmukaista prosessia.
 • Jos j√§senvaltion oikeusj√§rjestelm√§ss√§ ei s√§√§det√§ hallinnollisista sakoista, t√§t√§ artiklaa voidaan soveltaa niin, ett√§ sakon panee vireille toimivaltainen valvontaviranomainen ja sen m√§√§r√§√§v√§t toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet siten, ett√§ samalla varmistetaan, ett√§ n√§m√§ oikeussuojakeinot ovat tehokkaita ja niill√§ on vastaava vaikutus kuin valvontaviranomaisten m√§√§r√§√§mill√§ hallinnollisilla sakoilla. M√§√§r√§tt√§vien sakkojen on joka tapauksessa oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. N√§iden j√§senvaltioiden on toimitettava s√§√§nn√∂kset, jotka ne hyv√§ksyv√§t t√§m√§n kohdan nojalla, tiedoksi komissiolle viimeist√§√§n 25¬†p√§iv√§n√§ toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset my√∂hemm√§t muutokset mahdollisimman pian.