57 artikla

Tehtävät

 • Tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja muita tehtäviä rajoittamatta jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan
  • a) valvottava tämän asetuksen soveltamista ja pantava se täytäntöön;
  • b) edistettävä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsille suunnattuihin toimiin;
  • c) annettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansalliselle parlamentille, hallitukselle ja muille toimielimille ja elimille neuvoja luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien suojelua käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;
  • d) edistettävä rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden tietämystä niille tämän asetuksen mukaan kuuluvista velvollisuuksista;
  • e) annettava pyynnöstä rekisteröidyille tietoja niille tämän asetuksen mukaan kuuluvien oikeuksien käytöstä ja tarvittaessa tehtävä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tätä tarkoitusta varten;
  • f) käsiteltävä rekisteröidyn tai 80 artiklan mukaisen elimen, järjestön tai yhdistyksen tekemiä valituksia ja tutkittava siinä määrin kuin se on asianmukaista valituksen kohdetta ja ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan etenemisestä sekä tutkinnan tuloksista kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää lisätutkimuksia tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa;
  • g) tehtävä yhteistyötä, tietojen vaihtaminen mukaan luettuna, ja tarjottava keskinäistä apua muille valvontaviranomaisille, jotta varmistetaan tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano;
  • h) suoritettava tutkimuksia tämän asetuksen soveltamisesta, myös toiselta valvontaviranomaiselta tai muulta viranomaiselta saatujen tietojen perusteella;
  • i) seurattava erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä kauppatapojen asiaan liittyvää kehitystä siltä osin kuin sillä on vaikutusta henkilötietojen suojaan;
  • j) hyväksyttävä 28 artiklan 8 kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut vakiosopimuslausekkeet;
  • k) laadittava 35 artiklan 4 kohdan mukainen luettelo siitä, milloin vaaditaan tietosuojan vaikutustenarviointi, ja ylläpidettävä tätä luetteloa;
  • l) annettava neuvontaa 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen käsittelytoimien osalta;
  • m) kannustettava laatimaan 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytännesäännöt, annettava niistä lausunto ja hyväksyttävä sellaiset käytännesäännöt, joissa sovelletaan riittäviä suojatoimia 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
  • n) kannustettava ottamaan käyttöön tietosuojaa koskevia sertifiointimekanismeja ja tietosuojasinettejä ja -merkkejä 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä hyväksyttävä sertifiointikriteerejä 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
  • o) toteutettava tarvittaessa 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti myönnettyjen sertifiointien säännöllinen uudelleentarkastelu;
  • p) laadittava ja julkaistava kriteerit 41 artiklan mukaisen elimen akkreditoimiseksi käytännesääntöjen seurantaa varten ja sertifiointielimen akkreditoimiseksi 43 artiklan mukaisesti;
  • q) akkreditoitava elin käytännesääntöjen seurantaa varten 41 artiklan mukaisesti ja sertifiointielin 43 artiklan mukaisesti;
  • r) hyväksyttävä 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sopimuslausekkeet ja säännökset;
  • s) hyväksyttävä yritystä koskevat sitovat säännöt 47 artiklan mukaisesti;
  • t) osallistuttava tietosuojaneuvoston toimintaan;
  • u) pidettävä sisäistä rekisteriä tämän asetuksen rikkomisista ja 58 artiklan 2 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä; ja
  • v) suoritettava mitä tahansa muita henkilötietojen suojaan liittyviä tehtäviä.
 • Kaikkien valvontaviranomaisten on helpotettava 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen valitusten jättämistä toimenpitein, kuten antamalla mahdollisuuden käyttää valituslomaketta, joka voidaan täyttää myös sähköisesti, muita mahdollisia viestintäkeinoja pois sulkematta.
 • Minkään valvontaviranomaisten tehtävien suorittamisesta ei aiheudu kustannuksia rekisteröidylle eikä tapauksen mukaan tietosuojavastaavalle.
 • Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti siitä syystä, että niitä esitetään toistuvasti, valvontaviranomainen voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Valvontaviranomaisen on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.