Artikolu 57

Kompiti

 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kompiti o─žra stabbiliti f’dan ir-Regolament, kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha fit-territorju tag─žha:
  • (a) timmonitorja u tinforza l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;
  • (b) tippromwovi s-sensibilizzazzjoni u l-g─žarfien tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ippro─őessar. L-attivitajiet indirizzati spe─őifikament lejn it-tfal g─žandhom jing─žataw attenzjoni spe─őifika;
  • (c) tag─žti pariri, f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru, lill-parlament nazzjonali, lill-gvern, u lil istituzzjonijiet u korpi o─žra dwar mi┼╝uri le─íi┼╝lattivi u amministrattivi marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar;
  • (d) tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-kontrolluri u l-pro─őessuri g─žall-obbligi tag─žhom ta─žt dan ir-Regolament;
  • (e) fuq talba, tipprovdi informazzjoni lil kwalunkwe su─í─íett tad-data dwar l-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tieg─žu ta─žt dan ir-Regolament u, jekk xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet supervi┼╝orji fi Stati Membri o─žra g─žal dak il-g─žan;
  • (f) tittratta lmenti mressqa minn su─í─íett tad-data, jew minn korp, organizzazzjoni jew asso─őjazzjoni f’konformit├á mal-Artikolu 80, u tinvestiga, sa fejn ikun xieraq, is-su─í─íett tal-ilment u tinforma lill-ilmentatur dwar il-progress u l-e┼╝itu tal-investigazzjoni f’perijodu ta’ ┼╝mien ra─íonevoli, b’mod partikolari jekk tkun me─žtie─ía aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorit├á supervi┼╝orja o─žra;
  • (g) tikkoopera ma’, inklu┼╝ bil-kondivi┼╝joni ta’ informazzjoni, u tipprovdi assistenza re─őiproka lil, awtoritajiet supervi┼╝orji o─žra bil-─žsieb li ti─íi ┼╝gurata l-konsistenza tal-applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament;
  • (h) twettaq investigazzjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklu┼╝ abba┼╝i ta’ informazzjoni li taslilha minn awtorit├á supervi┼╝orja jew awtorit├á pubblika o─žra;
  • (i) timmonitorja ┼╝viluppi rilevanti, sakemm dawn ikollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari l-i┼╝vilupp ta’ teknolo─íiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u prattiki kummer─őjali;
  • (j) tadotta l-klaw┼╝oli kuntrattwali standard imsemmija fl-Artikolu 28(8) u fil-punt (d) tal-Artikolu 46(2);
  • (k) tistabbilixxi u ┼╝┼╝omm lista b’rabta mar-rekwi┼╝it g─žal valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 35(4);
  • (l) tag─žti parir dwar l-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar imsemmija fl-Artikolu 36(2);
  • (m) tinkora─í─íixxi t-tfassil ta’ kodi─őijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 40(1) u tipprovdi opinjoni u tapprova tali kodi─őijiet ta’ kondotta li jipprovdu salvagwardji suffi─őjenti, skont l-Artikolu 40(5);
  • (n) t─že─í─íe─í l-istabbiliment ta’ mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data u ta’ si─íilli u marki ta’ protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 42(1), u tapprova l-kriterji ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 42(5);
  • (o) fejn applikabbli, twettaq rie┼╝ami perjodiku ta’ ─őertifikazzjonijiet ma─žru─ía f’konformit├á mal-Artikolu 42(7);
  • (p) tabbozza u tippubblika l-kriterji g─žall-akkreditazzjoni ta’ korp g─žall-monitora─í─í tal-kodi─őijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 u ta’ korp ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 43;
  • (q) twettaq l-akkreditazzjoni ta’ korp g─žall-monitora─í─í tal-kodi─őijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 u ta’ korp ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 43;
  • (r) tawtorizza l-klaw┼╝oli u d-dispo┼╝izzjonijiet kuntrattwali msemmija fl-Artikolu 46(3);
  • (s) tapprova regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 47;
  • (t) tikkontribwixxi g─žall-attivitajiet tal-Bord;
  • (u) i┼╝┼╝omm re─íistru intern tal-ksur ta’ dan ir-Regolament u tal-mi┼╝uri me─žuda skont l-Artikolu 58(2); u
  • (v) twettaq kwalunkwe kompitu ie─žor b’rabta mal-protezzjoni tad-data personali.
 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tiffa─őilita s-sottomissjoni ta’ lmenti msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, b’mi┼╝uri b─žal pere┼╝empju formola g─žas-sottomissjoni tal-ilmenti li tista’ timtela wkoll b’mod elettroniku, ming─žajr ma ji─íu esklu┼╝i mezzi o─žra ta’ komunikazzjoni.
 • It-twettiq tal-kompiti ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandu jkun bla ─žlas g─žas-su─í─íett tad-data u, fejn applikabbli, g─žall-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data.
 • F’ka┼╝ li t-talbiet ikunu manifestament bla ba┼╝i jew e─ő─őessivi, b’mod partikolari min─žabba n-natura ripetittiva tag─žhom, l-awtorit├á supervi┼╝orja tista’ timponi tariffa ra─íonevoli bba┼╝ata fuq l-ispejje┼╝ amministrattivi, jew tirrifjuta li ta─íixxi fuq it-talba. L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha terfa’ r-responsabbilt├á li turi n-natura manifestament bla ba┼╝i jew e─ő─őessiva tat-talba.