Artikolu 33

Notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtorit├á supervi┼╝orja

 • Fil-ka┼╝ ta’ ksur ta’ data personali, il-kontrollur g─žandu ming─žajr dewmien bla b┼╝onn u, fejn fattibbli, mhux aktar tard minn 72┬ásieg─ža wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika l-ksur tad-data personali lill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti f’konformit├á mal-Artikolu 55 ─žlief jekk il-ksur ta’ data personali x’aktarx ma jirri┼╝ultax f’riskju g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői. Fejn in-notifika lill-awtorit├á supervi┼╝orja ma ssirx fi ┼╝mien 72 sieg─ža, hija g─žandha tkun akkumpanjata minn ra─íunijiet g─žad-dewmien.
 • Il-pro─őessur g─žandu jinnotifika lill-kontrollur ming─žajr dewmien ┼╝ejjed wara li jkun sar konxju ta’ ksur ta’ data personali.
 • In-notifika msemmija fil-paragrafu┬á1 g─žandha mill-inqas:
  • (a) tiddeskrivi n-natura tal-ksur ta’ data personali inklu┼╝i, fejn hu possibbli, il-kategoriji u n-numru approssimattiv tas-su─í─íetti tad-data kkon─őernati u l-kategoriji u n-numru approssimattiv ta’ data personali rre─íistrata kkon─őernata;
  • (b) tag─žti l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data jew ta’ punt ta’ kuntatt ie─žor minn fejn tista’ tinkiseb aktar informazzjoni;
  • (c) tiddeskrivi l-konsegwenzi mistennija tal-ksur ta’ data personali;
  • (d) tiddeskrivi l-mi┼╝uri mittie─žda jew proposti li jridu jittie─ždu mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur ta’ data personali, inklu┼╝, fejn xieraq, mi┼╝uri biex itaffi l-effetti ─ž┼╝iena possibbli.
 • Fejn, u sa fejn mhuwiex possibbli li ti─íi pprovduta l-informazzjoni fl-istess ─žin, l-informazzjoni tista’ ti─íi pprovduta f’fa┼╝ijiet ming─žajr dewmien bla b┼╝onn.
 • Il-kontrollur g─žandu jiddokumenta kwalunkwe ksur ta’ data personali, inklu┼╝i l-fatti relattivi g─žall-ksur tad-data personali, l-effetti tieg─žu u l-azzjoni ta’ rimedju me─žuda. Dik id-dokumentazzjoni g─žandha tippermetti lill-awtorit├á supervi┼╝orja tivverifika l-konformit├á ma’ dan l-Artikolu.