Artikolu 70

Kompiti tal-Bord

 • Il-Bord g─žandu ji┼╝gura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. G─žal dak il-g─žan, il-Bord g─žandu b’mod partikolari, fuq inizjattiva tieg─žu stess jew, fejn rilevanti, fuq talba tal-Kummissjoni:
  • (a) jimmonitorja u ji┼╝gura l-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament fil-ka┼╝ijiet previsti fl-Artikoli 64 u 65 ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti ta’ awtoritajiet supervi┼╝orji nazzjonali;
  • (b) jag─žti parir lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data personali fl-Unjoni, inklu┼╝ dwar kwalunkwe emenda proposta g─žal dan ir-Regolament;
  • (c) jag─žti parir lill-Kummissjoni dwar il-format u l-pro─őeduri g─žall-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-kontrolluri, il-pro─őessuri u l-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žar-regoli korporattivi vinkolanti;
  • (d) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u l-a─žjar prattiki dwar pro─őeduri g─žat-t─žassir ta’ links, kopji jew repliki ta’ data personali minn servizzi ta’ komunikazzjoni disponibbli g─žall-pubbliku kif imsemmi fl-Artikolu 17(2);
  • (e) je┼╝amina, fuq inizjattiva tieg─žu stess, fuq talba ta’ wie─žed mill-membri tieg─žu jew fuq talba tal-Kummissjoni, kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki sabiex jinkora─í─íixxi l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament;
  • (f) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu g─žall-ispe─őifikar ulterjuri tal-kriterji u l-kondizzjonijiet g─žal de─ői┼╝jonijiet ibba┼╝ati fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu┬á22(2);
  • (g) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu g─žall-istabbiliment tal-ksur tad-data personali u d-determinazzjoni tad-dewmien ┼╝ejjed imsemmi fl-Artikolu 33(1) u (2) u g─ža─ő-─őirkostanzi partikolari li fihom kontrollur jew pro─őessur ikun me─žtie─í jinnotifika il-ksur ta’ data personali;
  • (h) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu fir-rigward ta─ő-─őirkostanzi li fihom ksur tad-data personali x’aktarx li jirri┼╝ulta f’riskju g─žoli g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői msemmija fl-Artikolu 34(1).
  • (i) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu g─žall-fini tal-ispe─őifikar ulterjuri tal-kriterji u r-rekwi┼╝iti g─žat-trasferimenti ta’ data personali bba┼╝ati fuq regoli korporattivi vinkolanti osservati mill-kontrolluri u regoli korporattivi vinkolanti osservati mill-pro─őessuri u fuq rekwi┼╝iti me─žtie─ía o─žra biex ti─íi ┼╝gurata l-protezzjoni tad-data personali tas-su─í─íetti tad-data kkon─őernati msemmija fl-Artikolu 47;
  • (j) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu g─žall-fini tal-ispe─őifikar ulterjuri tal-kriterji u r-rekwi┼╝iti g─žat-trasferimenti ta’ data personali abba┼╝i tal-Artikolu 49(1);
  • (k) ifassal linji gwida g─žall-awtoritajiet supervi┼╝orji dwar l-applikazzjoni tal-mi┼╝uri msemmija fl-Artikolu 58(1), (2) u┬á(3) u l-istabbiliment ta’ multi amministrattivi skont l-Artikolu 83;
  • (l) jirrie┼╝amina l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki msemmija fil-punti (e) u (f);
  • (m) jo─žro─í linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki f’konformit├á mal-punt (e) ta’ dan il-paragrafu g─žall-istabbiliment ta’ pro─őeduri komuni g─žar-rappurtar minn persuni fi┼╝i─ői ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu┬á54(2);
  • (n) jinkora─í─íixxi t-tfassil ta’ kodi─ői ta’ kondotta u t-twaqqif ta’ mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni g─žall-protezzjoni tad-data u si─íilli u marki g─žall-protezzjoni tad-data skont l-Artikoli 40 u 42;
  • (o) iwettaq l-akkreditazzjoni ta’ korpi ta’ ─őertifikazzjoni u r-rie┼╝ami perjodiku tieg─žu skont l-Artikolu 43 u j┼╝omm re─íistru pubbliku ta’ korpi akkreditati skont l-Artikolu 43(6) u tal-kontrolluri jew il-pro─őessuri akkreditati stabbiliti f’pajji┼╝i terzi skont l-Artikolu 42(7);
  • (p) jispe─őifika r-rekwi┼╝iti msemmija fl-Artikolu 43(3) bil-─žsieb tal-akkreditazzjoni ta’ korpi ta’ ─őertifikazzjoni ta─žt l-Artikolu 42;
  • (q) jipprovdi lill-Kummissjoni b’opinjoni dwar ir-rekwi┼╝iti ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 43(8);
  • (r) jipprovdi lill-Kummissjoni b’opinjoni dwar l-ikoni msemmija fl-Artikolu 12(7);
  • (s) jipprovdi lill-Kummissjoni b’opinjoni biex ti─íi valutata l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni f’pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inklu┼╝ g─žall-valutazzjoni jekk pajji┼╝ terz jew territorju jew settur spe─őifikat wie─žed jew aktar f’dak il-pajji┼╝ terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ikunux g─žadhom ji┼╝guraw livell ta’ protezzjoni adegwat. G─žal dak l-g─žan, il-Kummissjoni g─žandha tipprovdi lill-Bord d-dokumentazzjoni me─žtie─ía kollha, inklu┼╝a korrispondenza mal-gvern tal-pajji┼╝ terz, fir-rigward ta’ dak il-pajji┼╝ terz, territorju jew settur spe─őifikat, jew mal-organizzazzjoni internazzjonali.
  • (t) jo─žro─í opinjonijiet dwar abbozzi ta’ de─ői┼╝jonijiet ta’ awtoritajiet supervi┼╝orji skont il-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 64(1), dwar kwistjonijiet sottomessi skont l-Artikolu 64(2) u jo─žro─í de─ői┼╝jonijiet vinkolanti skont l-Artikolu 65, inklu┼╝i dawk fil-ka┼╝ijiet imsemmija fl-Artikolu 66;
  • (u) jippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju bilaterali u multilaterali effettiv ta’ informazzjoni u l-a─žjar prattiki bejn l-awtoritajiet supervi┼╝orji;
  • (v) jippromwovi programmi ta’ ta─žri─í komuni u jiffa─őilita l-iskambji ta’ persunal bejn l-awtoritajiet supervi┼╝orji u, fejn xieraq, mal-awtoritajiet supervi┼╝orji ta’ pajji┼╝i terzi jew mal-organizzazzjonijiet internazzjonali;
  • (w) jippromwovi l-iskambju ta’ g─žarfien u dokumentazzjoni dwar il-le─íi┼╝lazzjoni u l-prattika dwar il-protezzjoni tad-data ma’ awtoritajiet supervi┼╝orji tal-protezzjoni tad-data fid-dinja kollha.
  • (x) jo─žro─í opinjonijiet dwar il-kodi─őijiet ta’ kondotta mfassla fil-livell tal-Unjoni skont l-Artikolu 40(9); u
  • (y) i┼╝omm re─íistru elettroniku a─ő─őessibbli g─žall-pubbliku ta’ de─ői┼╝jonijiet me─žuda minn awtoritajiet supervi┼╝orji u qrati dwar kwistjonijiet ttrattati fil-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza.
 • Fejn il-Kummissjoni titlob parir mill-Bord, hija tista’ tindika limitu ta’ ┼╝mien, filwaqt li tie─žu kont tal-ur─íenza tal-kwistjoni.
 • Il-Bord g─žandu jibg─žat l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet, u l-a─žjar prattiki tieg─žu lill-Kummissjoni u lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 93 u jag─žmilhom pubbli─ői.
 • Il-Bord g─žandu, fejn xieraq, jikkonsulta l-partijiet interessati u jag─žtihom l-opportunit├á li jikkummentaw f’perijodu ta’ ┼╝mien ra─íonevoli. Il-Bord g─žandu, ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Artikolu 76, jag─žmel disponibbli g─žall-pubbliku r-ri┼╝ultati tal-pro─őedura ta’ konsultazzjoni.