Artikolu 4

Definizzjonijiet

G─žall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

 • (1) ÔÇťdata personaliÔÇŁ tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fi┼╝ika identifikata jew identifikabbli (ÔÇťsu─í─íett tad-dataÔÇŁ); persuna fi┼╝ika identifikabbli hija persuna li tista’ ti─íi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza g─žal mezz ta’ identifikazzjoni b─žal isem, numru ta’ identifikazzjoni, data ta’ lokalizzazzjoni, identifikatur online jew g─žal fattur wie─žed jew aktar spe─őifi─ői g─žall-identit├á fi┼╝ika, fi┼╝jolo─íika, ─íenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew so─őjali ta’ dik il-persuna fi┼╝ika;
 • (2) ÔÇťippro─őessarÔÇŁ tfisser kwalunkwe attivit├á jew sett ta’ attivitajiet li jitwettqu fuq data personali jew fuq settijiet ta’ data personali, sew jekk b’mezzi awtomatizzati u sew jekk ming─žajrhom, b─žalma huma l-─íbir, ir-re─íistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-─ža┼╝na, l-adattament jew il-bidliet, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-u┼╝u, l-i┼╝velar bi tra┼╝missjoni, it-tixrid jew it-tqeg─žid g─žad-dispo┼╝izzjoni b’xi mezz ie─žor, l-allinjament jew it-ta─žlita, ir-restrizzjoni, it-t─žassir jew il-qerda;
 • (3) ÔÇťrestrizzjoni tal-ippro─őessarÔÇŁ tfisser l-immarkar ta’ data personali ma─ž┼╝una bil-g─žan li ji─íi limitat l-ippro─őessar tag─žha fil-─íejjieni;
 • (4) ÔÇťtfassil tal-profilÔÇŁ tfisser kwalunkwe forma ta’ ppro─őessar awtomatizzat ta’ data personali li jikkonsisti fl-u┼╝u ta’ data personali biex ji─íu evalwati ─őerti aspetti personali relatati ma’ persuna fi┼╝ika, b’mod partikolari biex ji─íu analizzati jew imbassra aspetti rigward il-prestazzjoni fuq ix-xog─žol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-sa─ž─ža, il-preferenzi personali, l-interessi, l-affidabbilt├á, l-im─íiba, il-lokalizzazzjoni jew il-movimenti ta’ dik il-persuna fi┼╝ika;
 • (5) ÔÇťpsewdonimizzazzjoniÔÇŁ tfisser l-ippro─őessar ta’ data personali b’tali mod li d-data personali ma tkunx tista’ tibqa’ ti─íi attribwita g─žal su─í─íett tad-data spe─őifiku ming─žajr l-u┼╝u ta’ informazzjoni addizzjonali, dment li tali informazzjoni addizzjonali tin┼╝amm separatament u tkun so─í─íetta g─žal mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi biex ji─íi ┼╝gurat li d-data personali ma ti─íix attribwita g─žal persuna fi┼╝ika identifikata jew identifikabbli;
 • (6) ÔÇťsistema ta’ arkivjarÔÇŁ tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ data personali li tkun a─ő─őessibbli skont kriterji spe─őifi─ői, sew jekk ─őentralizzat, de─őentralizzat jew mifrux fuq ba┼╝i funzjonali jew ─íeografika;
 • (7) ÔÇťkontrollurÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika, awtorit├á pubblika, a─íenzija jew kwalunkwe korp ie─žor li, wa─ždu jew flimkien ma’ o─žrajn, jiddetermina l-g─žanijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar ta’ data personali; fejn l-g─žanijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar ikunu ddeterminati mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-kontrollur jew il-kriterji spe─őifi─ői g─žall-─žatra tieg─žu jistg─žu ji─íu determinati mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru;
 • (8) ÔÇťpro─őessurÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika, awtorit├á pubblika, a─íenzija jew korp ie─žor li jippro─őessa data personali f’isem il-kontrollur;
 • (9) ÔÇťri─őeviturÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika, awtorit├á pubblika, a─íenzija jew korp ie─žor, li lilha ti─íi ┼╝velata d-data personali, irrispettivament milli huwiex parti terza jew le. Madankollu, l-awtoritajiet pubbli─ői li jistg─žu jir─őievu data personali fil-qafas ta’ inkjesta partikolari f’konformit├á mal-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru m’g─žandhomx jitqiesu b─žala ri─őevituri; l-ippro─őessar ta’ dik id-data minn dawk l-awtoritajiet pubbli─ői g─žandu jkun f’konformit├á mar-regoli ta’ protezzjoni tad-data applikabbli skont il-finijiet tal-ippro─őessar;
 • (10) ÔÇťparti terzaÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika, awtorit├á pubblika, a─íenzija jew korp g─žajr is-su─í─íett tad-data, il-kontrollur, il-pro─őessur u l-persuni li, ta─žt l-awtorit├á diretta tal-kontrollur jew tal-pro─őessur, ikunu awtorizzati li jippro─őessaw id-data personali;
 • (11) ÔÇťkunsensÔÇŁ tas-su─í─íett tad-data tfisser kwalunkwe indikazzjoni tax-xewqat tas-su─í─íett tad-data mog─žtija b’mod liberu, spe─őifika, infurmata u mhux ambigwa li permezz tag─žha s-su─í─íett tad-data, permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni affermattiva ─őara, juri li jaqbel mal-ippro─őessar ta’ data personali relatata mieg─žu;
 • (12) ÔÇťksur ta’ data personaliÔÇŁ tfisser ksur tas-sigurt├á li jwassal g─žal qerda a─ő─őidentali jew illegali, telf, bidliet, ┼╝velar mhux awtorizzat ta’, jew a─ő─őess g─žal, data personali tra┼╝messa, ma─ž┼╝una jew ippro─őessata b’xi mod ie─žor;
 • (13) ÔÇťdata ─íenetikaÔÇŁ tfisser id-data personali relatata mal-karatteristi─ői ─íeneti─ői ta’ persuna fi┼╝ika li jkunu ntirtu jew inkisbu li tag─žti informazzjoni unika dwar il-fi┼╝jolo─íija jew is-sa─ž─ža ta’ dik il-persuna fi┼╝ika, u li tirri┼╝ulta, b’mod partikolari, minn anali┼╝i ta’ kampjun bijolo─íiku mill-persuna fi┼╝ika inkwistjoni;
 • (14) ÔÇťdata bijometrikaÔÇŁ tfisser data personali li tirri┼╝ulta mill-ippro─őessar tekniku spe─őifiku relatat mal-karatteristi─ői fi┼╝i─ői, fi┼╝jolo─íi─ői jew tal-im─íiba ta’ persuna fi┼╝ika, li tippermetti jew tikkonferma l-identifikazzjoni unika ta’ dik il-persuna fi┼╝ika, b─žall-imma─ínijiet tal-wi─ő─ő jew id-data dattiloskopika;
 • (15) ÔÇťdata dwar is-sa─ž─žaÔÇŁ tfisser data personali relatata mas-sa─ž─ža fi┼╝ika jew mentali ta’ persuna fi┼╝ika, inklu┼╝a l-provvista ta’ servizzi tal-kura tas-sa─ž─ža, li ti┼╝vela informazzjoni rigward l-istat ta’ sa─ž─žitha;
 • (16) ÔÇťstabbiliment ewlieniÔÇŁ tfisser: (a) fir-rigward ta’ kontrollur bi stabbilimenti f’aktar minn Stat Membru wie─žed, il-post tal-amministrazzjoni ─őentrali tieg─žu fl-Unjoni, g─žajr jekk id-de─ői┼╝jonijiet dwar l-g─žanijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar tad-data personali jittie─ždu fi stabbiliment ie─žor tal-kontrollur fl-Unjoni u dan l-istabbiliment tal-a─ž─žar ikollu s-setg─ža li jesi─íi l-implimentazzjoni ta’ tali de─ői┼╝jonijiet, u f’dan il-ka┼╝ l-istabbiliment li jkun ─ža tali de─ői┼╝jonijiet g─žandu jitqies b─žala l-istabbiliment ewlieni; (b) fir-rigward ta’ pro─őessur bi stabbilimenti f’aktar minn Stat Membru wie─žed, il-post tal-amministrazzjoni ─őentrali tieg─žu fl-Unjoni, jew, jekk il-pro─őessur ma jkollu l-ebda amministrazzjoni ─őentrali fl-Unjoni, l-istabbiliment tal-pro─őessur fl-Unjoni fejn isiru l-attivitajiet ta’ ppro─őessar ewlenin fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment tal-pro─őessur sa fejn il-pro─őessur ikun so─í─íett g─žal obbligi spe─őifi─ői ta─žt dan ir-Regolament;
 • (17) ÔÇťrappre┼╝entantÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika stabbilita fl-Unjoni li, ma─žtura bil-miktub mill-kontrollur jew mill-pro─őessur skont l-Artikolu 27, tirrappre┼╝enta l-kontrollur jew il-pro─őessur fir-rigward tal-obbligi rispettivi skont dan ir-Regolament;
 • (18) ÔÇťimpri┼╝aÔÇŁ tfisser persuna fi┼╝ika jew ─íuridika involuta f’attivit├á ekonomika, irrispettivament mill-forma legali tag─žha, inklu┼╝ s─žubiji jew asso─őjazzjonijiet regolarment involuti f’attivit├á ekonomika;
 • (19) ÔÇťgrupp ta’ impri┼╝iÔÇŁ tfisser impri┼╝a li tikkontrolla u l-impri┼╝i kkontrollati minnha;
 • (20) ÔÇťregoli korporattivi vinkolantiÔÇŁ tfisser politiki ta’ protezzjoni tad-data personali li ji─íu sodisfatti minn kontrollur jew pro─őessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru g─žal trasferimenti jew sett ta’ trasferimenti ta’ data personali lil kontrollur jew pro─őessur f’pajji┼╝ terz wie─žed jew aktar fi grupp ta’ impri┼╝i, jew grupp ta’ intrapri┼╝i involuti f’attivit├á ekonomika kon─íunta;
 • (21) ÔÇťawtorit├á supervi┼╝orjaÔÇŁ tfisser awtorit├á pubblika indipendenti li ti─íi stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu┬á51;
 • (22) ÔÇťawtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernataÔÇŁ tfisser awtorit├á supervi┼╝orja li tkun ikkon─őernata bl-ippro─őessar ta’ data personali peress li: (a) il-kontrollur jew il-pro─őessur ikun stabbilit fit-territorju tal-Istat Membru ta’ dik l-awtorit├á supervi┼╝orja; (b) is-su─í─íetti tad-data li jg─žixu fl-Istat Membru ta’ dik l-awtorit├á supervi┼╝orja ji─íu affettwati sostanzjalment jew x’aktarx li jkunu ser ji─íu affettwati sostanzjalment mill-ippro─őessar; jew (c) ikun tressaq ilment quddiem dik l-awtorit├á supervi┼╝orja;
 • (23) ÔÇťippro─őessar transkonfinaliÔÇŁ tfisser jew: (a) l-ippro─őessar ta’ data personali li jsir fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbilimenti f’iktar minn Stat Membru wie─žed ta’ kontrollur jew pro─őessur fl-Unjoni fejn il-kontrollur jew il-pro─őessur ikun stabbilit f’iktar minn Stat Membru wie─žed; jew (b) l-ippro─őessar ta’ data personali li jsir fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment uniku ta’ kontrollur jew pro─őessur fl-Unjoni li madankollu jaffettwa sostanzjalment lil su─í─íetti tad-data f’aktar minn Stat Membru wie─žed, jew li x’aktarx li ser jaffettwahom sostanzjalment.
 • (24) ÔÇťo─í─íezzjoni rilevanti u motivataÔÇŁ tfisser o─í─íezzjoni g─žal abbozz ta’ de─ői┼╝joni dwar jekk ikunx hemm ksur ta’ dan ir-Regolament, jew jekk azzjoni ma─žsuba fir-rigward tal-kontrollur jew il-pro─őessur tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, li turi b’mod ─őar is-sinifikat tar-riskji ma─žluqa mill-abbozz ta’ de─ői┼╝joni rigward id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-su─í─íetti tad-data u fejn applikabbli, i─ő-─őirkolazzjoni libera ta’ data personali fi ─ždan l-Unjoni;
 • (25) ÔÇťservizz tas-so─őjet├á tal-informazzjoniÔÇŁ tfisser servizz kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill┬á(19);
 • (26) ÔÇťorganizzazzjoni internazzjonaliÔÇŁ tfisser organizzazzjoni u l-korpi subordinati tag─žha rregolati mid-dritt internazzjonali pubbliku jew kwalunkwe korp ie─žor li ji─íi stabbilit bi ftehim bejn ┼╝ew─í pajji┼╝i jew aktar, jew abba┼╝i tieg─žu.