Artikolu 14

Informazzjoni li g─žandha ti─íi pprovduta fejn id-data personali ma tkunx inkisbet mis-su─í─íett tad-data

 • Fejn ma tkunx inkisbet data personali mis-su─í─íett tad-data, il-kontrollur g─žandu jipprovdi lis-su─í─íett tad-data l-informazzjoni li ─íejja:
  • (a) l-identit├á u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, fejn applikabbli, tar-rappre┼╝entant tal-kontrollur;
  • (b) id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data, fejn applikabbli;
  • (c) l-g─žanijiet tal-ippro─őessar li g─žalihom hija ma─žsuba d-data personali kif ukoll il-ba┼╝i legali g─žall-ippro─őessar;
  • (d) il-kategoriji ta’ data personali inkwistjoni;
  • (e) ir-ri─őevituri jew il-kategoriji ta’ ri─őevituri tad-data personali, jekk je┼╝istu;
  • (f) fejn applikabbli, il-fatt li l-kontrollur g─žandu l-─žsieb li jittrasferixxi data personali lil ri─őevitur f’pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-e┼╝istenza jew l-assenza ta’ de─ői┼╝joni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni, jew fil-ka┼╝ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu┬á46 jew┬á47, jew it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1), referenza g─žas-salvagwardji xierqa jew adatti u l-mezzi biex tinkiseb kopja tag─žhom jew fejn dawn ikunu saru disponibbli;
 • Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur g─žandu jipprovdi lis-su─í─íett tad-data l-informazzjoni li ─íejja li tkun me─žtie─ía biex ji─íi ┼╝gurat ppro─őessar ─íust u trasparenti fir-rigward tas-su─í─íett tad-data:
  • (a) il-perijodu li matulu d-data personali tkun ser tin─ža┼╝en, jew jekk dak ma jkunx possibbli, il-kriterji u┼╝ati biex ji─íi ddeterminat dak il-perijodu;
  • (b) fejn l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1), l-interessi le─íittimi segwiti mill-kontrollur jew minn parti terza;
  • (c) l-e┼╝istenza tad-dritt li jitlob ming─žand il-kontrollur a─ő─őess jew rettifika jew t─žassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ippro─őessar rigward is-su─í─íett tad-data u li jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar kif ukoll id-dritt g─žall-portabbilt├á tad-data;
  • (d) fejn l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) jew il-punt (a) tal-Artikolu 9(2), l-e┼╝istenza tad-dritt li ji─íi irtirat il-kunsens fi kwalunkwe ─žin, ming─žajr ma ti─íi affettwata l-legalit├á tal-ippro─őessar abba┼╝i ta’ kunsens qabel l-irtirar tieg─žu;
  • (e) id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (f) minn liema sors tori─íina d-data personali, u fejn applikabbli jekk ori─íinatx minn sorsi a─ő─őessibbli g─žall-pubbliku;
  • (g) l-e┼╝istenza ta’ te─žid awtomatizzat ta’ de─ői┼╝jonijiet inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili msemmi fl-Artikolu 22(1) u (4) u g─žall-inqas f’dawk il-ka┼╝ijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-lo─íika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali ppro─őessar g─žas-su─í─íett tad-data.
 • Il-kontrollur g─žandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi┬á1 u 2:
  • (a) fi ┼╝mien perijodu ta’ ┼╝mien ra─íonevoli wara l-kisba tad-data personali, i┼╝da mhux aktar tard minn xahar, b’kont me─žud ta─ő-─őirkostanzi spe─őifi─ői li fihom ti─íi ppro─őessata d-data personali;
  • (b) jekk id-data personali g─žandha tintu┼╝a g─žal komunikazzjoni mas-su─í─íett tad-data, sa mhux aktar tard mill-mument tal-ewwel komunikazzjoni lil dak is-su─í─íett tad-data; jew
  • (c) jekk ikun previst ┼╝velar lil ri─őevitur ie─žor, mhux aktar tard minn meta d-data personali tkun ─íiet ┼╝velata l-ewwel darba.
 • Fejn il-kontrollur ikollu l-intenzjoni li jippro─őessa d-data personali ulterjorment g─žal fini differenti minn dak li g─žalih tkun inkisbet id-data personali, il-kontrollur g─žandu jipprovdi lis-su─í─íett tad-data, qabel dak l-ippro─őessar ulterjuri, b’informazzjoni dwar dak il-fini l-ie─žor u bi kwalunkwe informazzjoni ulterjuri rilevanti kif imsemmi fil-paragrafu 2.
 • Il-paragrafi┬á1 sa 4 ma g─žandhomx japplikaw meta u sa fejn:
  • (a) is-su─í─íett tad-data di─í├á g─žandu l-informazzjoni;
  • (b) il-provvista ta’ tali informazzjoni tkun impossibbli li sse─ž─ž jew tkun te─žtie─í sforz sproporzjonat; b’mod partikolari g─žall-ippro─őessar g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika so─í─íett g─žall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 89(1) jew sa fejn l-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jkun ser jag─žmilha impossibbli jew ixekkel serjament il-kisba tal-objettivi ta’ dak l-ippro─őessar. F’tali ka┼╝ijiet il-kontrollur g─žandu jie─žu l-mi┼╝uri xierqa biex jipprote─íi d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi le─íittimi tas-su─í─íett tad-data, inklu┼╝ li jag─žmel l-informazzjoni disponibbli g─žall-pubbliku;
  • (c) il-kisba jew l-i┼╝velar hu espressament stabbilit mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žaliha hu so─í─íett il-kontrollur u li tipprevedi mi┼╝uri adatti g─žall-protezzjoni tal-interessi le─íittimi tas-su─í─íett tad-data; jew
  • (d) fejn id-data personali jkollha tibqa’ kunfidenzjali so─í─íett g─žall-obbligu tas-segretezza professjonali regolata mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, inklu┼╝ l-obbligu statutorju ta’ segretezza.