Artikolu 68

Bord Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data

  • Il-Bord Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data (il-ÔÇťBordÔÇŁ) huwa b’dan stabbilit b─žala korp tal-Unjoni u jkollu personalit├á ─íuridika.
  • Il-Bord g─žandu jkun rappre┼╝entat mill-President tieg─žu.
  • Il-Bord g─žandu jkun mag─žmul mill-kap ta’ awtorit├á supervi┼╝orja ta’ kull Stat Membru u mill-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data, jew ir-rappre┼╝entanti rispettivi tag─žhom.
  • Fejn fi Stat Membru jkun hemm aktar minn awtorit├á supervi┼╝orja wa─žda responsabbli g─žall-monitora─í─í tal-applikazzjoni tad-dispo┼╝izzjonijiet skont dan ir-Regolament, g─žandu jin─žatar rappre┼╝entant kon─íunt f’konformit├á mal-li─íi ta’ dak l-Istat Membru.
  • Il-Kummissjoni g─žandu jkollha d-dritt li tipparte─őipa fl-attivitajiet u l-laqg─žat tal-Bord ming─žajr dritt tal-vot. Il-Kummissjoni g─žandha ta─žtar rappre┼╝entant. Il-President tal-Bord g─žandu jikkomunika lill-Kummissjoni l-attivitajiet tal-Bord.
  • Fil-ka┼╝ijiet imsemmija fl-Artikolu 65, il-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data g─žandu drittijiet tal-vot biss fuq de─ői┼╝jonijiet li jikkon─őernaw il-prin─őipji u r-regoli applikabbli g─žall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffi─ő─őji, u l-a─íenziji tal-Unjoni li jikkorrispondu fis-sustanza ma’ dawk ta’ dan ir-Regolament.