Artikolu 35

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

 • Fejn tip ta’ ppro─őessar, b’mod partikolari bl-u┼╝u ta’ teknolo─íiji ─íodda, u waqt li jittie─žed kont tan-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ippro─őessar, x’aktarx jirri┼╝ulta f’livell g─žoli ta’ riskju g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői, il-kontrollur g─žandu, qabel l-ippro─őessar, iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar previsti fuq il-protezzjoni tad-data personali. Valutazzjoni wa─žda tista’ tindirizza sett ta’ operazzjonijiet tal-ippro─őessar simili li jippre┼╝entaw riskji g─žolja simili.
 • Il-kontrollur g─žandu jfittex il-parir tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data, fejn ikun ma─žtur, meta jwettaq valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.
 • Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 1 g─žandha b’mod partikolari tkun me─žtie─ía fil-ka┼╝ ta’:
  • (a) evalwazzjoni sistematika u estensiva tal-aspetti personali relatati ma’ persuni fi┼╝i─ői, li hija bba┼╝ata fuq l-ippro─őessar awtomatizzat, inklu┼╝ it-tfassil tal-profili, u li fuqhom huma bba┼╝ati de─ői┼╝jonijiet li jipprodu─őu effetti legali li jikkon─őernaw lill-persuna fi┼╝ika jew li jaffettwaw b’mod sinifikanti b’mod simili lill-persuna fi┼╝ika;
  • (b) l-ippro─őessar fuq skala kbira ta’ kategoriji spe─őjali ta’ data msemmija fl-Artikolu┬á9(1), jew ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati msemmija fl-Artikolu┬á10; jew
  • (c) il-monitora─í─í sistematiku ta’ ┼╝ona a─ő─őessibbli g─žall-pubbliku fuq skala kbira.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tistabbilixxi u tippubblika lista tat-tipi ta’ attivitajiet ta’ ppro─őessar li huma so─í─íetti g─žat-talba ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data skont il-paragrafu┬á1. L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tikkomunika dawk il-listi lill-Bord imsemmi fl-Artikolu 68.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja tista’ wkoll tistabbilixxi u tippubblika lista tat-tipi ta’ attivitajiet ta’ ppro─őessar li g─žalihom ma tkun me─žtie─ía l-ebda valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data. L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tikkomunika dawn il-listi lill-Bord.
 • Qabel l-adozzjoni tal-listi msemmija fil-paragrafi 4 u 5, l-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti g─žandha tapplika l-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63 fejn tali listi jinvolvu attivitajiet ta’ ppro─őessar li huma marbuta mal-offerta ta’ o─í─íetti jew servizzi lis-su─í─íetti tad-data jew g─žall-monitora─í─í tal-im─íiba tag─žhom f’diversi Stati Membri, jew li jista’ jaffettwa sostanzjalment il-moviment ─žieles tad-data personali fl-Unjoni.
 • Il-valutazzjoni g─žandha tinkludi minn tal-inqas:
  • (a) deskrizzjoni sistematika tal-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar previsti u l-iskopijiet tal-ippro─őessar, inklu┼╝ fejn applikabbli l-interess le─íittimu mfittex mill-kontrollur;
  • (b) valutazzjoni tal-b┼╝onn u l-proporzjonalit├á tal-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar b’rabta mal-iskopijiet;
  • (c) valutazzjoni tar-riskji g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data msemmija fil-paragrafu 1; u
  • (d) il-mi┼╝uri previsti biex jindirizzaw ir-riskji, inklu┼╝ is-salvagwardji, mi┼╝uri ta’ sigurt├á u mekkani┼╝mi li ji┼╝guraw il-protezzjoni ta’ data personali u li juru l-konformit├á ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li ji─íu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi le─íittimi tas-su─í─íetti tad-data u persuni o─žrajn ikkon─őernati.
 • Il-konformit├á ma’ kodi─ői ta’ kondotta approvati msemmija fl-Artikolu┬á40 mill-kontrolluri jew pro─őessuri rilevanti g─žandu jittie─žed kont tag─žhom fil-valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar imwettqa minn tali kontrolluri jew pro─őessuri, b’mod partikolari g─žall-finijiet ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.
 • Fejn xieraq, il-kontrollur g─žandu jfittex il-fehmiet tas-su─í─íetti tad-data jew tar-rappre┼╝entanti tag─žhom dwar l-ippro─őessar ma─žsub, ming─žajr pre─íudizzju g─žall-protezzjoni ta’ interessi kummer─őjali jew pubbli─ői jew g─žas-sigurt├á tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar.
 • Fejn l-ippro─őessar skont il-punt (c) jew (e) tal-Artikolu 6(1) ikollu ba┼╝i legali fil-li─íi tal-Unjoni jew fil-li─íi tal-Istat Membru li l-kontrollur huwa su─í─íett g─žaliha, u dik il-li─íi tirregola l-operazzjoni jew is-sett ta’ operazzjonijiet ta’ ppro─őessar spe─őifi─ői inkwistjoni, u tkun di─í├á ─íiet imwettqa valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data b─žala parti minn valutazzjoni tal-impatt ─íenerali fil-kuntest tal-adozzjoni ta’ dik il-ba┼╝i legali, il-paragrafi 1 sa 3 ma g─žandhomx japplikaw sakemm l-Istati Membri ma jqisux li jkun me─žtie─í li ssir tali valutazzjoni qabel l-attivitajiet tal-ippro─őessar.
 • Fejn me─žtie─í, il-kontrollur g─žandu jwettaq rie┼╝ami biex jevalwa jekk l-ippro─őessar ikunx qed isir f’konformit├á mal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-inqas meta jkun hemm bidla fir-riskju mill-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar.