Artikolu 13

Informazzjoni li g─žandha ti─íi pprovduta fejn tin─íabar data personali mis-su─í─íett tad-data

 • Fejn data personali relatata ma’ su─í─íett tad-data tin─íabar ming─žand is-su─í─íett tad-data, il-kontrollur g─žandu, fil-─žin li tinkiseb id-data personali, jipprovdi l-informazzjoni kollha li ─íejja lis-su─í─íett tad-data:
  • (a) l-identit├á u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, fejn applikabbli, tar-rappre┼╝entant tal-kontrollur;
  • (b) id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data, fejn applikabbli;
  • (c) l-g─žanijiet tal-ippro─őessar li g─žalihom hija ma─žsuba d-data personali kif ukoll il-ba┼╝i legali g─žall-ippro─őessar;
  • (d) fejn l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1), l-interessi le─íittimi segwiti mill-kontrollur jew minn parti terza;
  • (e) ir-ri─őevituri jew il-kategoriji ta’ ri─őevituri tad-data personali, jekk je┼╝istu;
  • (f) fejn applikabbli, il-fatt li l-kontrollur g─žandu l-─žsieb li jittrasferixxi data personali lejn pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-e┼╝istenza jew l-assenza ta’ de─ői┼╝joni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni, jew fil-ka┼╝ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu┬á46 jew┬á47, jew it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1), referenza g─žas-salvagwardji xierqa jew adatti u l-mezzi li bihom tinkiseb kopja tag─žhom jew fejn dawn ikunu saru disponibbli.
 • Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur g─žandu, meta tinkiseb id-data personali, jipprovdi lis-su─í─íett tad-data l-informazzjoni ulterjuri li ─íejja me─žtie─ía biex ji─íi ┼╝gurat ippro─őessar ─íust u trasparenti:
  • (a) il-perijodu li matulu d-data personali tkun ser tin─ža┼╝en, jew jekk dak ma jkunx possibbli, il-kriterji u┼╝ati biex ji─íi ddeterminat dak il-perijodu;
  • (b) l-e┼╝istenza tad-dritt li jitlob ming─žand il-kontrollur a─ő─őess jew rettifika jew t─žassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ippro─őessar rigward is-su─í─íett tad-data jew li jo─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar kif ukoll id-dritt g─žall-portabbilt├á tad-data;
  • (c) fejn l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) jew il-punt (a) tal-Artikolu 9(2), l-e┼╝istenza tad-dritt li ji─íi irtirat il-kunsens fi kwalunkwe ─žin, ming─žajr ma ti─íi affettwata l-legalit├á tal-ippro─őessar abba┼╝i ta’ kunsens qabel l-irtirar tieg─žu;
  • (d) id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (e) jekk il-forniment ta’ data personali huwiex rekwi┼╝it statutorju jew kuntrattwali, jew rekwi┼╝it me─žtie─í biex wie─žed jid─žol f’kuntratt, kif ukoll jekk is-su─í─íett tad-data huwiex obbligat jipprovdi d-data personali u l-konsegwenzi possibbli meta wie─žed jonqos milli jipprovdi tali data;
  • (f) l-e┼╝istenza ta’ te─žid awtomatizzat ta’ de─ői┼╝jonijiet inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili msemmi fl-Artikolu 22(1) u (4) u g─žall-inqas f’dawk il-ka┼╝ijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-lo─íika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali ppro─őessar g─žas-su─í─íett tad-data.
 • Fejn il-kontrollur ikollu l-intenzjoni li jippro─őessa d-data personali ulterjorment g─žal fini differenti minn dak li g─žalih tkun in─íabret id-data personali, il-kontrollur g─žandu jipprovdi lis-su─í─íett tad-data, qabel dak l-ippro─őessar ulterjuri, b’informazzjoni dwar dak il-fini l-ie─žor u kwalunkwe informazzjoni ulterjuri rilevanti kif imsemmi fil-paragrafu┬á2.
 • Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma g─žandhomx japplikaw meta u sa fejn is-su─í─íett tad-data di─í├á jkollu l-informazzjoni.