13. pants

Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta

 • Ja datu subjekta personas datus vāc no datu subjekta, pārzinis personas datu iegÅ«Å¡anas laikā datu subjektam sniedz visu šādu informāciju:
  • a) pārziņa un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
  • b) attiecÄ«gā gadÄ«jumā – datu aizsardzÄ«bas speciālista kontaktinformācija;
  • c) apstrādes nolÅ«ki, kam paredzēti personas dati, kā arÄ« apstrādes juridiskais pamats;
  • d) pārziņa vai trešās personas leÄ£itÄ«mās intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta f) apakÅ¡punktu;
  • e) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;
  • f) attiecÄ«gā gadÄ«jumā – informācija, ka pārzinis paredz nosÅ«tÄ«t personas datus uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju, un informācija par to, ka eksistē vai neeksistē Komisijas lēmums par aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu, vai – 46. vai 47. pantā, vai 49. panta 1. punkta otrajā daļā minētās nosÅ«tÄ«Å¡anas gadÄ«jumā – atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām un informācija par to, kā saņemt datu kopiju, vai to, kur tie ir darÄ«ti pieejami;
 • Papildus 1. punktā minētajai informācijai pārzinis personas datu iegÅ«Å¡anas laikā datu subjektam sniedz šādu papildu informāciju, kas vajadzÄ«ga, lai nodroÅ¡inātu godprātÄ«gu un pārredzamu apstrādi:
  • a) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikÅ¡anai;
  • b) tas, ka pastāv tiesÄ«bas pieprasÄ«t pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to laboÅ¡anu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežoÅ¡anu attiecÄ«bā uz datu subjektu, vai tiesÄ«bas iebilst pret apstrādi, kā arÄ« tiesÄ«bas uz datu pārnesamÄ«bu;
  • c) ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punktu vai 9. panta 2. punkta a) apakÅ¡punktu – tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« atsaukt piekriÅ¡anu, neietekmējot tādas apstrādes likumÄ«gumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekriÅ¡ana;
  • d) tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei;
  • e) informācija, vai personas datu sniegÅ¡ana ir noteikta saskaņā ar likumu vai lÄ«gumu, vai tā ir priekÅ¡nosacÄ«jums, lai lÄ«gumu noslēgtu, kā arÄ« informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var bÅ«t gadÄ«jumos, kad šādi dati netiek sniegti;
  • f) tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemÅ¡ana, tostarp profilēšana, kas minēta 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadÄ«jumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loÄ£iku, kā arÄ« šādas apstrādes nozÄ«mÄ«gumu un paredzamajām sekām attiecÄ«bā uz datu subjektu.
 • Ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrādāt citā nolÅ«kā, kas nav nolÅ«ks, kādā personas dati tika vākti, pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolÅ«ku un sniedz tam visu attiecÄ«go papildu informāciju, kā minēts 2. punktā.
 • Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro, ja un ciktāl datu subjekta rÄ«cÄ«bā jau ir attiecÄ«gā informācija.