89. pants

Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos

  • Uz apstrādi arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos saskaņā ar Å¡o regulu attiecas atbilstoÅ¡as garantijas datu subjekta tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām. Ar minētajām garantijām nodroÅ¡ina, ka pastāv tehniski un organizatoriski pasākumi, jo Ä«paÅ¡i, lai nodroÅ¡inātu datu minimizēšanas principa ievēroÅ¡anu. Minētie pasākumi var ietvert pseidonimizēšanu, ar noteikumu, ka minētos nolÅ«kus var sasniegt minētajā veidā. Ja minētos nolÅ«kus var sasniegt, veicot turpmāku apstrādi, kas neļauj vai vairs neļauj identificēt datu subjektus, minētos nolÅ«kus sasniedz minētajā veidā.
  • Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos vai statistikas nolÅ«kos, SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos var paredzēt atkāpes no tiesÄ«bām, kas minētas 15., 16., 18. un 21. pantā, ņemot vērā šā panta 1. punktā minētos nosacÄ«jumus un garantijas, ciktāl šādas tiesÄ«bas var neļaut vai bÅ«tiski traucēt sasniegt konkrētos nolÅ«kus, un šādas atkāpes ir vajadzÄ«gas minēto nolÅ«ku sasniegÅ¡anai.
  • Ja personas datus apstrādā statistikas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos var paredzēt atkāpes no tiesÄ«bām, kas minētas 15., 16., 18., 19., 20. un 21. pantā, ņemot vērā šā panta 1. punktā minētos nosacÄ«jumus un garantijas, ciktāl šādas tiesÄ«bas var neļaut vai bÅ«tiski traucēt sasniegt konkrētos nolÅ«kus, un šādas atkāpes ir vajadzÄ«gas minēto nolÅ«ku sasniegÅ¡anai.
  • Ja 2. un 3. punktā minētā apstrāde vienlaikus kalpo vēl citam nolÅ«kam, atkāpes piemēro vienÄ«gi apstrādei, kas tiek veikta minētajos punktos paredzētajos nolÅ«kos.