51. pants

Uzraudz─źbas iest─üde

  • Katra dal─źbvalsts paredz, ka viena vai vair─ükas neatkar─źgas publiskas iest─üdes ir atbild─źgas par ┼í─źs regulas piem─ôro┼íanas uzraudz─źbu, lai aizsarg─ütu fizisku personu pamatties─źbas un pamatbr─źv─źbas saist─źb─ü ar apstr─üdi un veicin─ütu personas datu br─źvu apriti Savien─źb─ü (ÔÇťuzraudz─źbas iest─üdeÔÇŁ).
  • Katra uzraudz─źbas iest─üde pal─źdz nodro┼íin─üt ┼í─źs regulas konsekventu piem─ôro┼íanu vis─ü Savien─źb─ü. Min─ôtaj─ü nol┼źk─ü uzraudz─źbas iest─üdes sadarbojas cita ar citu un ar Komisiju saska┼ć─ü ar VII┬ánoda─╝u.
  • Ja dal─źbvalst─ź ir vair─ük nek─ü viena uzraudz─źbas iest─üde, min─ôt─ü dal─źbvalsts iece─╝ uzraudz─źbas iest─üdi, kas p─ürst─üv min─ôt─üs iest─üdes kol─ô─úij─ü, un izstr─üd─ü meh─ünismus, kas nodro┼íina, ka p─ür─ôj─üs iest─üdes iev─ôro 63.┬ápanta noteikumus par konsekvences meh─ünismu.
  • L─źdz 2018.┬ágada 25.┬ámaijam katra dal─źbvalsts pazi┼ćo Komisijai noteikumus, ko t─ü pie┼ćem saska┼ć─ü ar ┼ío noda─╝u, un nekav─ôjoties pazi┼ćo Komisijai par jebkuriem turpm─ükiem ┼ío noteikumu groz─źjumiem.