27. pants

Tādu pārziņu vai apstrādātāju pārstāvji, kuri neveic uzņēmējdarbību Savienībā

  • Ja piemēro 3. panta 2. punktu, pārzinis vai apstrādātājs rakstiski ieceļ savu pārstāvi SavienÄ«bā.
  • Šā panta 1. punktā minēto pienākumu nepiemēro:
    • a) apstrādei, kura ir neregulāra, neietver – plašā mērogā – 9. panta 1. punktā minēto Ä«paÅ¡o datu kategoriju apstrādi vai 10. pantā minēto personas datu par sodāmÄ«bu un pārkāpumiem apstrādi, un ja ir maz ticams, ka tā radÄ«s risku fizisku personu tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, ņemot vērā apstrādes raksturu, kontekstu, apmēru un nolÅ«kus; vai
    • b) publiskai iestādei vai struktÅ«rai.
  • Pārstāvis veic uzņēmējdarbÄ«bu vienā no tām dalÄ«bvalstÄ«m, kur atrodas datu subjekti, kuru personas datus apstrādā saistÄ«bā ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tiem vai kuru uzvedÄ«ba tiek novērota.
  • Lai nodroÅ¡inātu atbilstÄ«bu Å¡ai regulai, pārzinis vai apstrādātājs pilnvaro pārstāvi, pie kura – jo Ä«paÅ¡i – uzraudzÄ«bas iestādes un datu subjekti papildus vai pārziņa vai apstrādātāja vietā vērÅ¡as visos jautājumos saistÄ«bā ar apstrādi.
  • Pārziņa vai apstrādātāja pārstāvja iecelÅ¡ana neskar tiesiskās prasÄ«bas, ko varētu celt pret paÅ¡u pārzini vai apstrādātāju.