61. pants

Savstarpēja palīdzība

 • UzraudzÄ«bas iestādes sniedz cita citai visu attiecÄ«go informāciju un savstarpēju palÄ«dzÄ«bu, lai konsekventi Ä«stenotu un piemērotu Å¡o regulu, un Ä«steno pasākumus efektÄ«vai savstarpējai sadarbÄ«bai. Savstarpēja palÄ«dzÄ«ba ietver jo Ä«paÅ¡i informācijas pieprasÄ«jumus un uzraudzÄ«bas pasākumus, piemēram, pieprasÄ«jumus sniegt iepriekšējas atļaujas un veikt apsprieÅ¡anos, pārbaudes un izmeklēšanas.
 • Katra uzraudzÄ«bas iestāde veic visus atbilstÄ«gos pasākumus, kas nepiecieÅ¡ami, lai bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā viena mēneÅ¡a laikā pēc pieprasÄ«juma saņemÅ¡anas atbildētu uz kādas citas uzraudzÄ«bas iestādes pieprasÄ«jumu. Šādi pasākumi jo Ä«paÅ¡i var ietvert attiecÄ«gas informācijas par izmeklēšanas gaitu nosÅ«tÄ«Å¡anu.
 • PalÄ«dzÄ«bas pieprasÄ«jumos ir norādÄ«ta visa nepiecieÅ¡amā informācija, tostarp pieprasÄ«juma nolÅ«ks un pamatojums. Apmaiņā iegÅ«to informāciju izmanto tikai tam nolÅ«kam, kādam tā tika pieprasÄ«ta.
 • UzraudzÄ«bas iestāde, kurai pieprasÄ«jums adresēts, neatsakās izpildÄ«t pieprasÄ«jumu, izņemot, ja:
  • a) pieprasÄ«juma priekÅ¡mets vai pasākumi, kurus lÅ«dz izpildÄ«t, nav tās kompetencē; vai
  • b) pieprasÄ«juma izpilde pārkāptu Å¡o regulu vai SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktus, ko piemēro uzraudzÄ«bas iestādei, kura saņēmusi pieprasÄ«jumu.
 • UzraudzÄ«bas iestāde, kurai pieprasÄ«jums adresēts, informē pieprasoÅ¡o uzraudzÄ«bas iestādi par rezultātiem vai attiecÄ«gā gadÄ«jumā par progresu vai pasākumiem, kas veikti, lai izpildÄ«tu pieprasÄ«jumu. UzraudzÄ«bas iestāde, kurai pieprasÄ«jums adresēts, ievērojot 4. punktu, paskaidro iemeslus jebkuram atteikumam izpildÄ«t pieprasÄ«jumu.
 • UzraudzÄ«bas iestādes, kurām pieprasÄ«jums adresēts, parasti sniedz citu uzraudzÄ«bas iestāžu pieprasÄ«to informāciju elektroniskā veidā, izmantojot standarta formātu.
 • UzraudzÄ«bas iestādes, kurām pieprasÄ«jums adresēts, neprasa samaksu par darbÄ«bām, ko tās veikuÅ¡as, ievērojot savstarpējās palÄ«dzÄ«bas pieprasÄ«jumu. UzraudzÄ«bas iestādes var vienoties par noteikumiem, kā savā starpā kompensēt Ä«paÅ¡os izdevumus, kas raduÅ¡ies no savstarpējas palÄ«dzÄ«bas sniegÅ¡anas ārkārtas apstākļos.
 • Ja uzraudzÄ«bas iestāde nesniedz šā panta 5. punktā minēto informāciju viena mēneÅ¡a laikā pēc citas uzraudzÄ«bas iestādes pieprasÄ«juma saņemÅ¡anas, pieprasošā uzraudzÄ«bas iestāde savas dalÄ«bvalsts teritorijā var pieņemt pagaidu pasākumu saskaņā ar 55. panta 1. punktu. Minētajā gadÄ«jumā tiek uzskatÄ«ts, ka saskaņā ar 66. panta 1. punktu ir steidzami jārÄ«kojas un ir nepiecieÅ¡ams steidzams kolēģijas saistoÅ¡s lēmums saskaņā ar 66. panta 2. punktu.
 • Komisija ar Ä«stenoÅ¡anas aktiem var noteikt formātu un procedÅ«ras savstarpējai palÄ«dzÄ«bai, kas minēta Å¡ajā pantā, un kārtÄ«bu, kādā uzraudzÄ«bas iestādes savā starpā un ar kolēģiju apmainās ar informāciju, izmantojot elektroniskos lÄ«dzekļus, jo Ä«paÅ¡i standarta formātu, kas minēts šā panta 6. punktā. Minētos Ä«stenoÅ¡anas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedÅ«ru, kas minēta 93. panta 2. punktā.