90. pants

Pienākumi ievērot slepenību

  • DalÄ«bvalstis var pieņemt Ä«paÅ¡us noteikumus, kuri paredz uzraudzÄ«bas iestāžu pilnvaras, kas minētas 58. panta 1. punkta e) un f) apakÅ¡punktā, attiecÄ«bā uz pārziņiem vai apstrādātājiem, uz kuriem saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas dienesta noslēpuma glabāšanas pienākums vai citi lÄ«dzvērtÄ«gi pienākumi ievērot slepenÄ«bu, ja tas ir nepiecieÅ¡ami un samērÄ«gi, lai panāktu lÄ«dzsvaru starp tiesÄ«bām uz personas datu aizsardzÄ«bu un pienākumu ievērot slepenÄ«bu. Minētos noteikumus piemēro tikai tiem personas datiem, ko pārzinis vai apstrādātājs saņēmis vai ieguvis tādas darbÄ«bas rezultātā, uz kuru attiecas minētais pienākums ievērot slepenÄ«bu, vai ieguvis tādas darbÄ«bas laikā.
  • Katra dalÄ«bvalsts lÄ«dz 2018. gada 25. maijam paziņo Komisijai par noteikumiem, ko tā pieņēmusi, ievērojot 1. punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuriem turpmākiem Å¡o noteikumu grozÄ«jumiem.