98. pants

Citu Savien─źbas ties─źbu aktu datu aizsardz─źbas jom─ü p─ürskat─ź┼íana

    Komisija attiec─źg─ü gad─źjum─ü iesniedz le─úislat─źvu aktu priek┼ílikumus, lai izdar─źtu groz─źjumus citos Savien─źbas ties─źbu aktos personas datu aizsardz─źbas jom─ü nol┼źk─ü nodro┼íin─üt fizisku personu vien─üdu un konsekventu aizsardz─źbu attiec─źb─ü uz apstr─üdi. Tas jo ─źpa┼íi attiecas uz noteikumiem par fizisku personu aizsardz─źbu attiec─źb─ü uz apstr─üdi Savien─źbas iest─üd─ôs, strukt┼źr─üs, birojos un a─úent┼źr─üs un uz ┼í─üdu datu br─źvu apriti.