15. pants

Datu subjekta piekļuves tiesības

 • Datu subjektam ir tiesÄ«bas saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecÄ«bā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesÄ«bas piekļūt attiecÄ«gajiem datiem un saņemt šādu informāciju:
  • a) apstrādes nolÅ«ki;
  • b) attiecÄ«go personas datu kategorijas;
  • c) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudÄ«s, jo Ä«paÅ¡i saņēmēji trešās valstÄ«s vai starptautiskās organizācijās;
  • d) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikÅ¡anai;
  • e) tas, ka pastāv tiesÄ«bas pieprasÄ«t no pārziņa datu subjekta personas datu laboÅ¡anu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežoÅ¡anu vai tiesÄ«bas iebilst pret šādu apstrādi;
  • f) tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei;
  • g) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
  • h) tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemÅ¡ana, tostarp profilēšana, kas minēta 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadÄ«jumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loÄ£iku, kā arÄ« šādas apstrādes nozÄ«mÄ«gumu un paredzamajām sekām attiecÄ«bā uz datu subjektu.
 • Ja personas datus nosÅ«ta treÅ¡ai valstij vai starptautiskai organizācijai, datu subjektam ir tiesÄ«bas saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistÄ«bā ar datu nosÅ«tÄ«Å¡anu piemēro, ievērojot 46. pantu.
 • Pārzinis nodroÅ¡ina apstrādē esoÅ¡o personas datu kopiju. Par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, pārzinis var iekasēt saprātÄ«gu samaksu, kas balstÄ«ta uz administratÄ«vām izmaksām. Ja datu subjekts pieprasÄ«jumu iesniedz elektroniskā formā un ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sniedz plaÅ¡i izmantotā elektroniskā formātā.
 • TiesÄ«bas saņemt 3. punktā minēto kopiju neietekmē nelabvēlÄ«gi citu personu tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas.