22. pants

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

  • Datu subjektam ir tiesÄ«bas nebÅ«t tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecÄ«bā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas lÄ«dzÄ«gā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.
  • Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja lēmums:
    • a) ir vajadzÄ«gs, lai noslēgtu vai izpildÄ«tu lÄ«gumu starp datu subjektu un datu pārzini;
    • b) ir atļauts saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kuri ir piemērojami pārzinim un kuros ir arÄ« noteikti atbilstÄ«gi pasākumi, ar ko aizsargā datu subjekta tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, un leÄ£itÄ«mās intereses; vai
    • c) pamatojas uz datu subjekta nepārprotamu piekriÅ¡anu.
  • Šā panta 2. punkta a) un c) apakÅ¡punktā minētajos gadÄ«jumos datu pārzinis veic atbilstÄ«gus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, un leÄ£itÄ«mās intereses – vismaz tiesÄ«bas panākt cilvēka lÄ«dzdalÄ«bu no pārziņa puses –, lai datu subjekts varētu paust savu viedokli un apstrÄ«dēt lēmumu.
  • Šā panta 2. punktā minētos lēmumus nepamato ar Ä«pašām personas datu kategorijām, kuras minētas 9. panta 1. punktā, izņemot, ja tiek piemērots 9. panta 2. punkta a) vai g) apakÅ¡punkts un tiek nodroÅ¡ināti atbilstÄ«gi pasākumi, ar ko aizsargā datu subjekta tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, un leÄ£itÄ«mās intereses.