83. pants

Vispārīgi nosacījumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu

 • Katra uzraudzÄ«bas iestāde nodroÅ¡ina, ka par 4., 5. un 6. punktā minētajiem Å¡Ä«s regulas pārkāpumiem saskaņā ar Å¡o pantu paredzēto administratÄ«vo naudas sodu piemēroÅ¡ana katrā konkrētā gadÄ«jumā ir iedarbÄ«ga, samērÄ«ga un atturoÅ¡a.
 • AdministratÄ«vie naudas sodi atkarÄ«bā no katras konkrētās lietas apstākļiem tiek piemēroti, papildinot 58. panta 2. punkta a)–h) apakÅ¡punktā un j) apakÅ¡punktā minētos pasākumus vai Å¡o pasākumu vietā. Lemjot par to, vai piemērot administratÄ«vo naudas sodu, un pieņemot lēmumu par administratÄ«vā naudas soda apmēru, katrā konkrētā gadÄ«jumā pienācÄ«gi ņem vērā šādus elementus:
  • a) pārkāpuma bÅ«tÄ«bu, smagumu un ilgumu, ņemot vērā attiecÄ«go datu apstrādes veidu, apmēru vai nolÅ«ku, kā arÄ« ietekmēto datu subjektu skaitu un tiem nodarÄ«tā kaitējuma apmēru;
  • b) to, vai pārkāpums izdarÄ«ts tÄ«Å¡i vai neuzmanÄ«bas dēļ;
  • c) jebkādu pārziņa vai apstrādātāja rÄ«cÄ«bu, lai mazinātu kaitējumu, kas nodarÄ«ts datu subjektiem;
  • d) pārziņa vai apstrādātāja atbildÄ«bas lÄ«meni, ņemot vērā tehniskos un organizatoriskos pasākumiem, ko tie Ä«steno saskaņā ar 25. un 32. pantu;
  • e) jebkādus attiecÄ«gus pārziņa vai apstrādātāja iepriekšējus pārkāpumus;
  • f) sadarbÄ«bas pakāpi ar uzraudzÄ«bas iestādi, lai atlÄ«dzinātu pārkāpumu un mazinātu tā iespējamās nelabvēlÄ«gās sekas;
  • g) to, kādu kategoriju personas datus ietekmējis pārkāpums;
  • h) veidu, kādā par pārkāpumu uzzināja uzraudzÄ«bas iestāde, jo Ä«paÅ¡i to, vai pārzinis vai apstrādātājs ir ziņojis par pārkāpumu, un šādā gadÄ«jumā – kādā apjomā;
  • i) ja 58. panta 2. punktā minētie pasākumi iepriekÅ¡ par Å¡o paÅ¡u priekÅ¡metu jau ir tikuÅ¡i vērsti pret attiecÄ«go pārzini vai apstrādātāju, kā minētie pasākumi ir tikuÅ¡i pildÄ«ti;
  • j) apstiprināto rÄ«cÄ«bas kodeksu ievēroÅ¡anu saskaņā ar 40. pantu vai apstiprināto sertifikācijas mehānismu ievēroÅ¡anu saskaņā ar 42. pantu; un
  • k) jebkādu citu pastiprinoÅ¡u vai mÄ«kstinoÅ¡u apstākli, kas piemērojams lietas apstākļiem, piemēram, no pārkāpuma tieÅ¡i vai netieÅ¡i gÅ«ti finansiālie labumi vai novērsti zaudējumi.
 • Ja pārzinis vai apstrādātājs tÄ«Å¡i vai aiz neuzmanÄ«bas attiecÄ«bā uz to paÅ¡u vai saistÄ«tu apstrādes darbÄ«bu pārkāpj vairākus Å¡Ä«s regulas noteikumus, kopējais administratÄ«vā naudas soda apmērs nepārsniedz summu, kas paredzēta par vissmagāko pārkāpumu.
 • AdministratÄ«vus naudas sodus apmērā lÄ«dz EUR 10 000 000 vai, uzņēmuma gadÄ«jumā, lÄ«dz 2 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanÅ¡u gadā gÅ«tā gada apgrozÄ«juma atkarÄ«bā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks, saskaņā ar 2. punktu piemēro par šādu noteikumu pārkāpumiem:
  • a) pārziņa un apstrādātāja pienākumi saskaņā ar 8., 11., 25.–39., 42. un 43. pantu;
  • b) sertifikācijas struktÅ«ras pienākumi saskaņā ar 42. un 43. pantu;
  • c) pārraudzÄ«bas struktÅ«ras pienākumi saskaņā ar 41. panta 4. punktu.
 • AdministratÄ«vus naudas sodus apmērā lÄ«dz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadÄ«jumā, lÄ«dz 4 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanÅ¡u gadā gÅ«tā gada apgrozÄ«juma atkarÄ«bā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks, saskaņā ar 2. punktu piemēro par šādu noteikumu pārkāpumiem:
  • a) apstrādes pamatprincipi, tostarp nosacÄ«jumi par piekriÅ¡anu, ievērojot 5., 6., 7. un 9. pantu;
  • b) datu subjekta tiesÄ«bas saskaņā ar 12.–22. pantu;
  • c) personas datu nosÅ«tÄ«Å¡ana saņēmējam uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju saskaņā ar 44.–49. pantu;
  • d) visi pienākumi, ievērojot dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktus, kuri pieņemti saskaņā ar IX nodaļu;
  • e) ja nav ievērots uzraudzÄ«bas iestādes rÄ«kojums vai pagaidu vai galÄ«gs apstrādes vai datu aprites ierobežojums saskaņā ar 58. panta 2. punktu, vai nav sniegta piekļuve, pārkāpjot 58. panta 1. punktu.
 • Saskaņā ar šā panta 2. punktu par 58. panta 2. punktā minētā uzraudzÄ«bas iestādes rÄ«kojuma neievēroÅ¡anu piemēro administratÄ«vus naudas sodus apmērā lÄ«dz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadÄ«jumā, lÄ«dz 4 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanÅ¡u gadā gÅ«tā gada apgrozÄ«juma atkarÄ«bā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks.
 • Neskarot 58. panta 2. punktā paredzētās uzraudzÄ«bas iestāžu korektÄ«vās pilnvaras, katra dalÄ«bvalsts var izstrādāt noteikumus par to, vai un lÄ«dz kādam apjomam administratÄ«vos naudas sodus var piemērot publiskām iestādēm un struktÅ«rām, kas veic uzņēmējdarbÄ«bu minētajā dalÄ«bvalstÄ«.
 • UzraudzÄ«bas iestādes pilnvaru veikÅ¡anai saskaņā ar Å¡o pantu piemēro atbilstoÅ¡as procesuālas garantijas saskaņā ar SavienÄ«bas un dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, tostarp efektÄ«vu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu tiesā un pienācÄ«gu procedÅ«ru ievēroÅ¡anu.
 • Ja dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu sistēmā nav paredzēti administratÄ«vi naudas sodi, Å¡o pantu var piemērot tā, ka naudas sodu ierosina kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde, bet uzliek kompetentās valsts tiesas, vienlaikus nodroÅ¡inot, ka minētie tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi ir efektÄ«vi un tiem ir lÄ«dzvērtÄ«ga iedarbÄ«ba ar uzraudzÄ«bas iestāžu uzliktiem administratÄ«viem naudas sodiem. Jebkurā gadÄ«jumā uzliktie naudas sodi ir iedarbÄ«gi, samērÄ«gi un atturoÅ¡i. LÄ«dz 2018. gada 25. maijam minētās dalÄ«bvalstis paziņo Komisijai to tiesÄ«bu aktu noteikumus, ko tās pieņem, ievērojot Å¡o punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru turpmāku grozoÅ¡o aktu vai jebkuriem turpmākiem Å¡o noteikumu grozÄ«jumiem.