58. pants

Pilnvaras

 • Katrai uzraudzÄ«bas iestādei ir visas šādas izmeklēšanas pilnvaras:
  • a) izdot rÄ«kojumu pārzinim un apstrādātājam, un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa vai apstrādātāja pārstāvim sniegt visu informāciju, kas nepiecieÅ¡ama tās uzdevumu veikÅ¡anai;
  • b) veikt izmeklēšanas, izmantojot datu aizsardzÄ«bas revÄ«zijas;
  • c) veikt pārbaudi tiem sertifikātiem, kas izsniegti saskaņā ar 42. panta 7. punktu;
  • d) paziņot pārzinim vai apstrādātājam par aizdomām par Å¡Ä«s regulas iespējamu pārkāpÅ¡anu;
  • e) iegÅ«t no pārziņa un apstrādātāja piekļuvi visiem personas datiem un visai informācijai, kas nepiecieÅ¡ama tās uzdevumu veikÅ¡anai;
  • f) iegÅ«t piekļuvi visām pārziņa un apstrādātāja telpām, tostarp jebkādām datu apstrādes iekārtām un lÄ«dzekļiem, saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts procesuālajiem tiesÄ«bu aktiem.
 • Katrai uzraudzÄ«bas iestādei ir visas šādas korektÄ«vās pilnvaras:
  • a) brÄ«dināt pārzini vai apstrādātāju, ka ar paredzētajām apstrādes darbÄ«bām, iespējams, var tikt pārkāpti Å¡Ä«s regulas noteikumi;
  • b) izteikt rājienu pārzinim vai apstrādātājam, ja ar apstrādes darbÄ«bām ir tikuÅ¡i pārkāpti Å¡Ä«s regulas noteikumi;
  • c) izdot rÄ«kojumu pārzinim vai apstrādātājam izpildÄ«t datu subjekta pieprasÄ«jumu Ä«stenot viņam saskaņā ar Å¡o regulu pieÅ¡Ä·irtās tiesÄ«bas;
  • d) izdot rÄ«kojumu pārzinim vai apstrādātājam saskaņot apstrādes darbÄ«bas ar Å¡Ä«s regulas noteikumiem, vajadzÄ«bas gadÄ«jumā – konkrētā veidā un konkrētā laikposmā;
  • e) izdot rÄ«kojumu pārzinim paziņot datu subjektam par personas datu aizsardzÄ«bas pārkāpumu;
  • f) uzlikt pagaidu vai galÄ«gu apstrādes ierobežojumu, tostarp aizliegumu;
  • g) izdot rÄ«kojumu par personas datu laboÅ¡anu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežoÅ¡anu, ievērojot 16., 17. un 18. pantu, un par šādām darbÄ«bām informēt saņēmējus, kuriem personas dati ir izpausti, ievērojot 17. panta 2. punktu un 19. pantu;
  • h) atsaukt sertifikātu vai izdot rÄ«kojumu sertifikācijas struktÅ«rai atsaukt sertifikātu, kurÅ¡ izsniegts, ievērojot 42. un 43. pantu, vai izdot rÄ«kojumu sertifikācijas struktÅ«rai neizsniegt sertifikātu, ja nav izpildÄ«tas vai vairs netiek pildÄ«tas sertifikācijas prasÄ«bas;
  • i) piemērot administratÄ«vu naudas sodu saskaņā ar 83. pantu, papildinot vai aizstājot Å¡ajā punktā minētos pasākumus atkarÄ«bā no katras konkrētās lietas apstākļiem;
  • j) izdot rÄ«kojumu apturēt datu plÅ«smu pie saņēmēja trešā valstÄ« vai pie starptautiskas organizācijas.
 • Katrai uzraudzÄ«bas iestādei ir visas šādas atļauju izsniegÅ¡anas un padomdevēja pilnvaras:
  • a) konsultēt pārzini saskaņā ar 36. pantā minēto iepriekšējas apsprieÅ¡anās procedÅ«ru;
  • b) pēc savas iniciatÄ«vas vai pēc pieprasÄ«juma sniegt atzinumus valsts parlamentam, dalÄ«bvalsts valdÄ«bai vai – saskaņā ar dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem – citām iestādēm un struktÅ«rām, kā arÄ« sabiedrÄ«bai par jebkuru jautājumu, kas saistÄ«ts ar personas datu aizsardzÄ«bu;
  • c) dot atļauju uzsākt apstrādi, kas minēta 36. panta 5. punktā, ja dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos ir paredzēta šāda iepriekšēja atļauja;
  • d) saskaņā ar 40. panta 5. punktu sniegt atzinumu par rÄ«cÄ«bas kodeksa projektu un to apstiprināt;
  • e) akreditēt sertifikācijas struktÅ«ras saskaņā ar 43. pantu;
  • f) izsniegt sertifikātus un apstiprināt sertifikācijas kritērijus saskaņā ar 42. panta 5. punktu;
  • g) pieņemt standarta datu aizsardzÄ«bas klauzulas, kas minētas 28. panta 8. punktā un 4. panta 2. punkta d) apakÅ¡punktā;
  • h) apstiprināt lÄ«guma klauzulas, kas minētas 46. panta 3. punkta a) apakÅ¡punktā;
  • i) apstiprināt administratÄ«vās vienoÅ¡anās, kas minētas 46. panta 3. punkta b) apakÅ¡punktā;
  • j) apstiprināt saistoÅ¡os uzņēmuma noteikumus saskaņā ar 47. pantu.
 • UzraudzÄ«bas iestāde saskaņā ar Å¡o pantu pieÅ¡Ä·irto pilnvaru Ä«stenoÅ¡anā ievēro atbilstoÅ¡as garantijas, tostarp efektÄ«vu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu tiesā un pienācÄ«gas procedÅ«ras, kas noteiktas SavienÄ«bas un dalÄ«bvalstu tiesÄ«bu aktos saskaņā ar hartu.
 • Katra dalÄ«bvalsts ar tiesÄ«bu aktiem paredz, ka tās uzraudzÄ«bas iestādei ir pilnvaras pievērst tiesu iestāžu uzmanÄ«bu Å¡Ä«s regulas pārkāpumiem un vajadzÄ«bas gadÄ«jumā uzsākt tiesvedÄ«bu vai kā citādi iesaistÄ«ties tiesvedÄ«bā, lai Ä«stenotu Å¡Ä«s regulas noteikumus.
 • Katra dalÄ«bvalsts var ar tiesÄ«bu aktiem paredzēt, ka tās uzraudzÄ«bas iestādei ir vēl citas pilnvaras papildus tām, kas minētas 1., 2. un 3. punktā. Minēto pilnvaru Ä«stenoÅ¡ana netraucē VII nodaļas efektÄ«vai darbÄ«bai.