IV NODAĻA
P─ürzinis un apstr─üd─üt─üjs
1. iedaļa
Visp─ür─źgi pien─ükumi
24. pants
P─ürzi┼ća atbild─źba
25. pants
Integr─ôta datu aizsardz─źba un datu aizsardz─źba p─ôc noklus─ôjuma
26. pants
Kop─źgi p─ürzi┼ći
27. pants
T─üdu p─ürzi┼ću vai apstr─üd─üt─üju p─ürst─üvji, kuri neveic uz┼ć─ôm─ôjdarb─źbu Savien─źb─ü
28. pants
Apstr─üd─üt─üjs
29. pants
Apstr─üde p─ürzi┼ća vai apstr─üd─üt─üja pak─╝aut─źb─ü
30. pants
Apstr─üdes darb─źbu re─úistr─ô┼íana
31. pants
Sadarb─źba ar uzraudz─źbas iest─üdi
2. iedaļa
Personas datu dro┼í─źba
32. pants
Apstr─üdes dro┼í─źba
33. pants
Personas datu aizsardz─źbas p─ürk─üpuma pazi┼ćo┼íana uzraudz─źbas iest─üdei
34. pants
Datu subjekta inform─ô┼íana par personas datu aizsardz─źbas p─ürk─üpumu
3. iedaļa
Nov─ôrt─ôjums par ietekmi uz datu aizsardz─źbu un iepriek┼í─ôja apsprie┼ían─üs
35. pants
Nov─ôrt─ôjums par ietekmi uz datu aizsardz─źbu
36. pants
Iepriekšēja apspriešanās
4. iedaļa
Datu aizsardz─źbas speci─ülists
37. pants
Datu aizsardz─źbas speci─ülista iecel┼íana
38. pants
Datu aizsardz─źbas speci─ülista statuss
39. pants
Datu aizsardz─źbas speci─ülista uzdevumi
5. iedaļa
R─źc─źbas kodeksi un sertifik─ücija
40. pants
R─źc─źbas kodeksi
41. pants
Apstiprin─üto r─źc─źbas kodeksu p─ürraudz─źba
42. pants
Sertifik─ücija
43. pants
Sertifik─ücijas strukt┼źras
X NODAĻA
Dele─ú─ôtie akti un ─źsteno┼íanas akti
92. pants
Dele─ú─ô┼íanas ─źsteno┼íana
93. pants
Komiteju proced┼źra