85. pants

Apstrāde un vārda un informācijas brīvība

  • DalÄ«bvalstis ar tiesÄ«bu aktiem saglabā lÄ«dzsvaru starp tiesÄ«bām uz personas datu aizsardzÄ«bu saskaņā ar Å¡o regulu un tiesÄ«bām uz vārda un informācijas brÄ«vÄ«bu, tostarp apstrādi žurnālistikas vajadzÄ«bām un akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzÄ«bām.
  • Apstrādei žurnālistikas vajadzÄ«bām vai akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzÄ«bām dalÄ«bvalstis paredz izņēmumus vai atkāpes no II nodaļas (Principi), III nodaļas (Datu subjekta tiesÄ«bas), IV nodaļas (Pārzinis un apstrādātājs), V nodaļas (Personas datu nosÅ«tÄ«Å¡ana uz trešām valstÄ«m vai starptautiskām organizācijām), VI nodaļas (NeatkarÄ«gas uzraudzÄ«bas iestādes), VII nodaļas (SadarbÄ«ba un konsekvence) un IX nodaļas (ĪpaÅ¡as datu apstrādes situācijas) attiecÄ«bā apstrādi, ja tas ir nepiecieÅ¡ams, lai panāktu lÄ«dzsvaru starp tiesÄ«bām uz personas datu aizsardzÄ«bu un vārda un informācijas brÄ«vÄ«bu.
  • Katra dalÄ«bvalsts paziņo Komisijai to tiesÄ«bu aktu noteikumus, ko tā pieņēmusi, ievērojot 2. punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru turpmāku grozoÅ¡o aktu jebkuriem turpmākiem Å¡o noteikumu grozÄ«jumiem.