88. pants

Apstrāde saistībā ar nodarbinātību

  • Ar tiesÄ«bu aktiem vai ar koplÄ«gumiem dalÄ«bvalstis var paredzēt konkrētākus noteikumus, lai nodroÅ¡inātu tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz darbinieku personas datu apstrādi saistÄ«bā ar nodarbinātÄ«bu, jo Ä«paÅ¡i darbā pieņemÅ¡anas nolÅ«kos, darba lÄ«guma izpildei, ietverot likumā vai koplÄ«gumā paredzētu saistÄ«bu izpildi, darba vadÄ«bai, plānoÅ¡anai un organizēšanai, vienlÄ«dzÄ«bai un daudzveidÄ«bai darbavietā, veselÄ«bai un droÅ¡Ä«bai darbavietā, darba devēja vai klienta Ä«paÅ¡uma aizsardzÄ«bai un individuālu vai kolektÄ«vu ar nodarbinātÄ«bu saistÄ«tu tiesÄ«bu vai priekÅ¡rocÄ«bu izmantoÅ¡anas vai baudÄ«Å¡anas nolÅ«kos un darba attiecÄ«bu izbeigÅ¡anas nolÅ«kos.
  • Minētie noteikumi ietver piemērotus un konkrētus pasākumus nolÅ«kā aizsargāt datu subjekta cilvēka cieņu, leÄ£itÄ«mas intereses un pamattiesÄ«bas, jo Ä«paÅ¡i attiecÄ«bā uz apstrādes pārredzamÄ«bu, personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uzņēmumu grupas vai uzņēmējsabiedrÄ«bu grupas, kas iesaistÄ«ta kopÄ«gā saimnieciskā darbÄ«bā, ietvaros un uzraudzÄ«bas sistēmām darba vietā.
  • Katra dalÄ«bvalsts lÄ«dz 2018. gada 25. maijam paziņo Komisijai to tiesÄ«bu aktu noteikumus, ko tā pieņem, ievērojot 1. punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuriem turpmākiem Å¡o noteikumu grozÄ«jumiem.