79. pants

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret pārzini vai apstrādātāju

  • Neskarot pieejamos administratÄ«vos vai ārpustiesas tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļus, tai skaitā tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādē, ievērojot 77. pantu, ikvienam datu subjektam ir tiesÄ«bas uz efektÄ«vu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu tiesā, ja viņš uzskata, ka viņa tiesÄ«bas saskaņā ar Å¡o regulu ir pārkāptas, tādas viņa personas datu apstrādes rezultātā, kura neatbilst Å¡ai regulai.
  • PrasÄ«bu pret pārzini vai apstrādātāju ceļ tās dalÄ«bvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbÄ«bas vieta. AlternatÄ«vi šādu prasÄ«bu var celt tās dalÄ«bvalsts tiesās, kur atrodas datu subjekta pastāvÄ«gā dzÄ«vesvieta, izņemot, ja pārzinis vai apstrādātājs ir dalÄ«bvalsts publiska iestāde, kas rÄ«kojas, pildot savas publiskās pilnvaras.