Artikolu 79

Dritt g─žal rimedju ─íudizzjarju effettiv kontra kontrollur jew pro─őessur

  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew mhux ─íudizzjarju disponibbli, inklu┼╝ id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja skont l-Artikolu 77, kull su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt g─žal rimedju ─íudizzjarju effettiv fejn jikkunsidra li nkisru d-drittijiet tieg─žu ta─žt dan ir-Regolament b’ri┼╝ultat tal-ippro─őessar tad-data personali tieg─žu b’nuqqas ta’ konformit├á ma’ dan ir-Regolament.
  • Pro─őedimenti kontra kontrollur jew pro─őessur g─žandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur jew il-pro─őessur ikollu stabbiliment. B’mod alternattiv, tali pro─őedimenti jistg─žu jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn is-su─í─íett tad-data jkollu r-residenza abitwali tieg─žu, sakemm il-kontrollur jew il-pro─őessur ma jkunx awtorit├á pubblika ta’ Stat Membru li ta─íixxi fl-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat pubbli─ői tag─žha.