Artikolu 60

Kooperazzjoni bejn l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati o─žra

 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tikkoopera mal-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra f’konformit├á ma’ dan l-Artikolu fi sforz biex jintla─žaq kunsens. L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati g─žandhom jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti kollha bejniethom.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija tista’ titlob fi kwalunkwe ─žin lil awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati o─žra biex jipprovdu assistenza re─őiproka skont l-Artikolu 61 u tista’ twettaq operazzjonijiet kon─íunti skont l-Artikolu 62, b’mod partikolari g─žat-twettiq ta’ investigazzjonijiet jew g─žall-monitora─í─í tal-implimentazzjoni ta’ mi┼╝ura li tikkon─őerna kontrollur jew pro─őessur stabbilit fi Stat Membru ie─žor.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha, ming─žajr dewmien, tikkomunika l-informazzjoni rilevanti dwar il-kwistjoni lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra. Hija g─žandha tissottometti ming─žajr dewmien abbozz ta’ de─ői┼╝joni lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra g─žall-opinjoni tag─žhom u tie─žu kont tal-fehmiet tag─žhom.
 • Fejn kwalunkwe mill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra f’perijodu ta’ ┼╝mien ta’ erba’ ─íimg─žat wara li tkun ─íiet ikkonsultata f’konformit├á mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, tesprimi o─í─íezzjoni rilevanti u motivata g─žall-abbozz ta’ de─ői┼╝joni, l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha, jekk ma ssegwix l-o─í─íezzjoni rilevanti u motivata jew tkun tal-fehma li l-o─í─íezzjoni mhijiex rilevanti jew motivata, tissottometti l-kwistjoni lill-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63.
 • Fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija bi─žsiebha ssegwi l-o─í─íezzjoni rilevanti u motivata li saret, g─žandha tissottometti abbozz rivedut ta’ de─ői┼╝joni lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra g─žall-opinjoni tag─žhom. Dak l-abbozz rivedut ta’ de─ői┼╝joni g─žandu jkun so─í─íett g─žall-pro─őedura msemmija fil-paragrafu 4 f’perijodu ta’ ┼╝mien ta’ ─íimag─žtejn.
 • Fejn l-ebda wa─žda mill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra ma tkun o─í─íezzjonat g─žall-abbozz ta’ de─ői┼╝joni sottomess mill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija fil-perijodu msemmi fil-paragrafi 4 u 5, l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati g─žandhom jitqiesu li qed jaqblu ma’ dak l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni u g─žandhom ikunu marbuta bih.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tadotta u tinnotifika d-de─ői┼╝joni lill-istabbiliment ewlieni jew l-istabbiliment uniku tal-kontrollur jew il-pro─őessur, skont kif ikun il-ka┼╝, u tinforma l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra u lill-Bord dwar id-de─ői┼╝joni inkwistjoni inklu┼╝ ─íabra fil-qosor tal-fatti u r-ra─íunijiet rilevanti. L-awtorit├á supervi┼╝orja li quddiemha jitressaq ilment g─žandha tinforma lill-ilmentatur bid-de─ői┼╝joni.
 • B’deroga mill-paragrafu 7, fejn ilment jitwarrab jew ji─íi mi─ő─žud, l-awtorit├á supervi┼╝orja li quddiemha tressaq l-ilment g─žandha tadotta d-de─ői┼╝joni u tinnotifikaha lill-ilmentatur u g─žandha tinforma lill-kontrollur b’din.
 • Fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati jaqblu li jwarrbu jew ji─ő─ždu partijiet ta’ lment u li jie─ždu azzjoni dwar partijiet o─žra ta’ dak l-ilment, g─žandha ti─íi adottata de─ői┼╝joni separata g─žal kull wa─žda minn dawk il-partijiet tal-kwistjoni. L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tadotta d-de─ői┼╝joni g─žall-parti li tikkon─őerna azzjonijiet b’rabta mal-kontrollur, g─žandha tinnotifikaha lill-istabbiliment ewlieni jew l-istabbiliment uniku tal-kontrollur jew il-pro─őessur fit-territorju tal-Istat Membru tieg─žu u g─žandha tinforma lill-ilmentatur b’dan, waqt li l-awtorit├á supervi┼╝orja tal-ilmentatur g─žandha tadotta d-de─ői┼╝joni g─žall-parti li tikkon─őerna t-twarrib jew i─ő-─őa─žda ta’ dak l-ilment, u g─žandha tinnotifikaha lil dak l-ilmentatur u g─žandha tinforma lill-kontrollur jew il-pro─őessur b’dan.
 • Wara li jkun ─íie notifikat bid-de─ői┼╝joni tal-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija skont il-paragrafi 7 u 9, il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jie─žu l-mi┼╝uri me─žtie─ía biex ti─íi ┼╝gurata konformit├á mad-de─ői┼╝joni fir-rigward tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar fil-kuntest tal-istabbilimenti kollha tieg─žu fl-Unjoni. Il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jinnotifika l-mi┼╝uri me─žuda g─žall-konformit├á mad-de─ői┼╝joni lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija, li g─žandha tinforma lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra.
 • Fejn, f’─őirkostanzi e─ő─őezzjonali, awtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernata jkollha ra─íunijiet biex tqis li hemm ─žtie─ía ur─íenti li ta─íixxi sabiex tipprote─íi l-interessi ta’ su─í─íetti tad-data, g─žandha tapplika l-pro─őedura ta’ ur─íenza msemmija fl-Artikolu 66.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija u l-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra g─žandhom jipprovdu l-informazzjoni me─žtie─ía ta─žt dan l-Artikolu lil xulxin b’mezzi elettroni─ői, bl-u┼╝u ta’ format standardizzat.