Artikolu 7

Kondizzjonijiet g─žal kunsens

  • Fejn l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq il-kunsens, il-kontrollur g─žandu jkun jista’ juri li s-su─í─íett tad-data ta kunsens g─žall-ippro─őessar tad-data personali tieg─žu.
  • Jekk il-kunsens tas-su─í─íett tad-data jing─žata fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjonijiet o─žra, it-talba g─žall-kunsens g─žandha ti─íi ppre┼╝entata b’mod li jing─žaraf b’mod ─őar mill-kwistjonijiet l-o─žra, f’forma intelli─íibbli u li tkun fa─őilment a─ő─őessibbli, bl-u┼╝u ta’ lingwa─í─í ─őar u sempli─ői. Kwalunkwe parti minn tali dikjarazzjoni li tikkostitwixxi ksur ta’ dan ir-Regolament m’g─žandhiex tkun vinkolanti.
  • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jirtira l-kunsens tieg─žu fi kwalunkwe ─žin. L-irtirar tal-kunsens ma g─žandux jaffettwa l-legalit├á tal-ippro─őessar ibba┼╝at fuq kunsens qabel ma dan ji─íi rtirat. Qabel ma jag─žti l-kunsens, is-su─í─íett tad-data g─žandu ji─íi informat b’dan. G─žandu jkun fa─őli li ji─íi rtirat kunsens daqs kemm li dan jing─žata.
  • Meta ji─íi vvalutat jekk il-kunsens ikunx ing─žata b’mod liberu, g─žandu jittie─žed kont s─ži─ž tal-fatt jekk, inter alia, l-e┼╝ekuzzjoni ta’ kuntratt, inklu┼╝ il-provvista ta’ servizz, tkunx kondizzjonata fuq il-kunsens g─žall-ippro─őessar ta’ data personali li ma jkunx me─žtie─í g─žall-e┼╝ekuzzjoni ta’ dak il-kuntratt.