Artikolu 61

Assistenza re─őiproka

 • L-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom jipprovdu lil xulxin b’informazzjoni rilevanti u assistenza re─őiproka sabiex jimplimentaw u japplikaw dan ir-Regolament b’mod konsistenti, u g─žandhom jistabbilixxu mi┼╝uri g─žal kooperazzjoni effettiva ma’ xulxin. L-assistenza re─őiproka g─žandha tkopri, b’mod partikolari, talbiet ta’ informazzjoni u mi┼╝uri supervi┼╝orji, b─žal talbiet biex jitwettqu awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel, ispezzjonijiet u investigazzjonijiet.
 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tie─žu l-mi┼╝uri kollha me─žtie─ía biex twie─íeb g─žal talba ta’ awtorit├á supervi┼╝orja o─žra ming─žajr dewmien mhux dovut u sa mhux aktar tard minn xahar wara li tir─őievi t-talba. Tali mi┼╝uri jistg─žu jinkludu, b’mod partikolari, it-tra┼╝missjoni ta’ informazzjoni rilevanti dwar it-twettiq ta’ investigazzjoni.
 • It-talbiet g─žall-assistenza g─žandhom jinkludu l-informazzjoni kollha me─žtie─ía, inklu┼╝ l-g─žan u r-ra─íunijiet g─žat-talba. L-informazzjoni skambjata g─žandha tintu┼╝a biss g─žall-g─žan li g─žalih intalbet.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja ma g─žandhiex tirrifjuta li tikkonforma mat-talba ─žlief jekk:
  • (a) mhijiex kompetenti g─žas-su─í─íett tat-talba jew g─žall-mi┼╝uri li qed tintalab te┼╝egwixxi; jew
  • (b) il-konformit├á mat-talba ma tkunx kompatibbli mad-dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew mal-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li tkun so─í─íetta g─žaliha l-awtorit├á supervi┼╝orja li ssirilha t-talba.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja li ssirilha t-talba g─žandha tinforma lill-awtorit├á supervi┼╝orja li tag─žmel it-talba dwar ir-ri┼╝ultati jew, skont kif ikun il-ka┼╝, dwar il-progress jew il-mi┼╝uri me─žuda sabiex twie─íeb g─žat-talba. L-awtorit├á supervi┼╝orja mitluba g─žandha tipprovdi r-ra─íunijiet g─žal kwalunkwe rifjut ta’ konformit├á ma’ talba.
 • L-awtoritajiet supervi┼╝orji mitluba g─žandhom, b─žala regola, jipprovdu l-informazzjoni mitluba minn awtoritajiet supervi┼╝orji o─žra b’mezzi elettroni─ői, permezz ta’ format standardizzat.
 • L-awtoritajiet supervi┼╝orji mitluba ma g─žandhom jitolbu ebda tariffa g─žal kwalunkwe azzjoni me─žuda minnhom f’konformit├á ma’ talba g─žal assistenza re─őiproka. L-awtoritajiet supervi┼╝orji jistg─žu jaqblu dwar regoli biex jindennizzaw lil xulxin g─žal infiq spe─őifiku li jirri┼╝ulta mill-g─žoti ta’ assistenza re─őiproka f’─őirkostanzi e─ő─őezzjonali.
 • Fejn awtorit├á supervi┼╝orja ma tipprovdix l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu fi ┼╝mien xahar minn meta tir─őievi t-talba minn awtorit├á supervi┼╝orja o─žra, l-awtorit├á supervi┼╝orja li tag─žmel it-talba tista’ tadotta mi┼╝ura provi┼╝orja fit-territorju tal-Istat Membru tag─žha f’konformit├á mal-Artikolu 55(1). F’dak il-ka┼╝, il-─žtie─ía ur─íenti li ta─íixxi skont l-Artikolu 66(1) g─žandha tkun pre┼╝unta li ─íiet sodisfatta u te─žtie─í de─ői┼╝joni vinkolanti ur─íenti mill-Bord skont l-Artikolu 66(2).
 • Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tispe─őifika l-format u l-pro─őeduri g─žall-assistenza re─őiproka msemmija f’dan l-Artikolu u l-arran─íamenti g─žall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroni─ői fost l-awtoritajiet supervi┼╝orji, u bejn l-awtoritajiet supervi┼╝orji u l-Bord, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fil-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni g─žandhom ji─íu adottati f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu 93(2).