Artikolu 28

Pro─őessur

 • Fejn l-ippro─őessar ikun ser isir f’isem kontrollur, il-kontrollur g─žandu ju┼╝a biss pro─őessuri li jag─žtu garanziji suffi─őjenti biex ji─íu implimentati mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi xierqa b’tali mod li l-ippro─őessar jissodisfa r-rekwi┼╝iti ta’ dan ir-Regolament u ji┼╝gura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data.
 • Il-pro─őessur m’g─žandux jimpjega pro─őessur ie─žor ming─žajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub, spe─őifika jew ─íenerali, minn qabel tal-kontrollur. Fil-ka┼╝ tal-awtorizzazzjoni ─íenerali bil-miktub, il-pro─őessur g─žandu jg─žarraf lill-kontrollur bi kwalunkwe intenzjoni ta’ tibdil rigward i┼╝-┼╝ieda jew is-sostituzzjoni ta’ pro─őessuri o─žrajn, biex b’hekk jag─žti l-opportunit├á lill-kontrollur jo─í─íezzjona g─žal tali bidliet.
 • L-ippro─őessar minn pro─őessur g─žandu jkun regolat minn kuntratt jew att legali ie─žor ta─žt il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li jorbot lill-pro─őessur fir-rigward tal-kontrollur, u li jistabbilixxi s-su─í─íett u t-tul tal-ippro─őessar, in-natura u l-g─žan tal-ippro─őessar, it-tip ta’ data personali u l-kategoriji tas-su─í─íetti tad-data u l-obbligi u d-drittijiet tal-kontrollur. Dak il-kuntratt jew att legali ie─žor g─žandu jistipula, b’mod partikolari, li l-pro─őessur:
  • (a) jippro─őessa d-data personali fil-ka┼╝ biss ta’ istruzzjonijiet dokumentati mill-kontrollur, inklu┼╝ fir-rigward tat-trasferimenti tad-data personali lil pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali, ─žlief jekk ikun obbligat jag─žmel dan skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li l-pro─őessur ikun so─í─íett g─žalih; f’dak il-ka┼╝, il-pro─őessur g─žandu jinforma lill-kontrollur b’dak ir-rekwi┼╝it legali qabel l-ippro─őessar, ─žlief jekk dik il-li─íi tipprojbixxi dik l-informazzjoni g─žal ra─íunijiet importanti ta’ interess pubbliku;
  • (b) ji┼╝gura li l-persuni awtorizzati biex jippro─őessaw id-data personali jkunu impenjaw ru─žhom li j┼╝ommu l-kunfidenzjalit├á jew li jkunu ta─žt obbligu statutorju xieraq ta’ kunfidenzjalit├á;
  • (c) jie─žu l-mi┼╝uri kollha mitluba skont l-Artikolu┬á32;
  • (d) jirrispetta l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 4 g─žall-impjegar ta’ pro─őessur ie─žor;
  • (e) jie─žu kont tan-natura tal-ippro─őessar, jassisti lill-kontrollur permezz ta’ mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi xierqa, sa fejn dan ikun possibbli, g─žat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwie─íeb g─žat-talbiet tal-e┼╝er─őitar tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data mni┼╝┼╝la fil-Kapitolu III;
  • (f) jassisti lill-kontrollur sabiex jassigura l-konformit├á mal-obbligi skont l-Artikoli 32 sa 36 waqt li titqies in-natura tal-ippro─őessar u l-informazzjoni disponibbli lill-pro─őessur;
  • (g) fuq l-g─ža┼╝la tal-kontrollur, i─žassar jew jirritorna d-data personali kollha lill-kontrollur wara li jintemm il-forniment ta’ servizzi relatati mal-ippro─őessar ta’ data, u j─žassar il-kopji e┼╝istenti sakemm il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru ma tirrikjedix li d-data personali tin─ža┼╝en;
  • (h) jag─žmel disponibbli g─žall-kontrollur kull informazzjoni me─žtie─ía biex tintwera l-konformit├á mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu u jippermetti u jikkontribwixxi g─žal verifiki, inklu┼╝i ispezzjonijiet imwettqa mill-kontrollur jew minn awditur ie─žor li jkun ing─žata l-mandat mill-kontrollur.
   Fir-rigward tal-punt (h) tal-ewwel subparagrafu, il-pro─őessur g─žandu minnufih jg─žarraf lill-kontrollur jekk, fl-opinjoni tieg─žu, istruzzjoni tikser dan ir-Regolament jew dispo┼╝izzjonijiet o─žrajn tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru dwar il-protezzjoni tad-data.
 • Fejn pro─őessur jimpjega pro─őessur ie─žor biex iwettaq attivitajiet spe─őifi─ői ta’ ppro─őessar f’isem il-kontrollur, l-istess obbligi ta’ protezzjoni tad-data kif jinsabu fil-kuntratt jew att legali ie─žor bejn il-kontrollur u l-pro─őessur kif imsemmijin fil-paragrafu 3 g─žandhom ji─íu imposti fuq dak il-pro─őessur l-ie─žor permezz ta’ kuntratt jew att legali ie─žor skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li b’mod partikolari jag─žtu garanziji suffi─őjenti biex ji─íu implimentati mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi xierqa b’tali mod li l-ippro─őessar jissodisfa r-rekwi┼╝iti ta’ dan ir-Regolament. Fejn dak il-pro─őessur l-ie─žor jonqos milli j─žares l-obbligi tieg─žu g─žall-protezzjoni tad-data, il-pro─őessur inizjali g─žandu jibqa’ kompletament responsabbli quddiem il-kontrollur g─žat-twettiq tal-obbligi ta’ dak il-pro─őessur l-ie─žor.
 • Il-konformit├á minn pro─őessur ma’ kodi─ői ta’ kondotta approvat kif imsemmi fl- Artikolu┬á40 jew mekkani┼╝mu ta’ ─őertifikazzjoni approvat kif imsemmi fl- Artikolu┬á42 jistg─žu jintu┼╝aw b─žala element li bih jintwerew il-garanziji suffi─őjenti kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 4 ta’dan l-Artikolu.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kuntratt individwali bejn il-kontrollur u l-pro─őessur, il-kuntratt jew l-att legali l-ie─žor imsemmi fil-paragrafu┬á3 u 4 ta’dan l-Artikolu jistg─žu jkunu bba┼╝ati, b’mod s─ži─ž jew parzjalment, fuq klaw┼╝oli kuntrattwali standard imsemmija fil-paragrafi┬á7 u 8 ta’dan l-Artikolu inklu┼╝ meta jag─žmlu parti minn ─őertifikazzjoni mog─žtija lill-kontrollur jew lill-pro─őessur skont l-Artikoli┬á42 u 43.
 • Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi klaw┼╝oli kuntrattwali standard g─žal kwistjonijiet imsemmijin fil-paragrafu┬á3 u 4 ta’dan l-Artikolu u f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu┬á93(2).
 • Awtorit├á supervi┼╝orja tista’ tadotta klaw┼╝oli kuntrattwali standard g─žall-kwistjonijiet imsemmijin fil-paragrafu┬á3 u┬á4 ta’dan l-Artikolu u f’konformit├á mal-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu┬á63.
 • Il-kuntratt jew l-att legali ie─žor imsemmi fil-paragrafi┬á3 u 4 g─žandu jkun bil-miktub, inklu┼╝ f’forma elettronika.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Artikoli 82, 83 u 84, jekk pro─őessur jikser dan ir-Regolament billi jiddetermina l-g─žanijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar, il-pro─őessur g─žandu jitqies b─žala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ippro─őessar.